Informasjon

Konsekvenser av vergemål

Temaside om Korona

Nærmere om forskudd på arv

Ingen har rettskrav på arveforskudd. Dette gjelder selv om personen med verge har store verdier. I vergemålslovens § 41 annet ledd heter det at vergen kan gi forskudd på arv til livsarvinger hvis det foreligger et særlig behov for det, eller hvis det foreligger klare holdepunkter for at et slikt forskudd er ønsket av personen med verge. Vergen må i alle tilfeller ha fylkesmannens samtykke. Fylkesmannen skal foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.

Før det blir snakk om utdeling av midler, må fylkesmannen alltid vurdere hva som er i personen med verges interesse, både med tanke på behov, alder og økonomi. Eks. en mor på pleiehjem vil ha mindre behov for alle midlene som formuen utgjør, hvis hun er 85 år, enn om hun var på institusjon som 70-åring. Det må altså sikres at personen med verge ikke bruker så mye av sine midler på å gi forskudd på arv, at vedkommende ikke lenger kan foreta kjøp av ønskede varer og tjenester, f.eks. til rekreasjon og reiser, eller andre former for stimulering som han eller hun kan ha glede av. Det er viktig at personen har tilstrekkelig igjen til å ivareta sine nåværende og fremtidige behov.

Dersom behovene til personen med verge er dekket, kan arveforskudd gis dersom det foreligger et særlig behov hos livsarvingen. I så tilfelle må det foretas en avveining av mottagers interesser opp mot givers interesser. Et særlig behov vil kunne foreligge dersom livsarvingen har et økonomisk behov utover det helt normale. Det er ikke tilstrekkelig å ha «vanlig» dårlig råd eller at ekstra penger kommer godt med. Foreligger ikke særlig behov, skal arveforskudd ikke gis. Vergemålsloven legger også opp til at det kan gis forskudd på arv hvis man har skriftlige nedtegnelser eller andre holdepunkter for å anta at personen med verge ville ha gitt en ytelse til den aktuelle arving. Et eksempel her kan være at ett eller flere av barna tidligere har fått økonomisk hjelp til utdannelse. Da kan det være naturlig at også en yngre arving i samme situasjon, får et forskudd til å fullføre sin utdannelse.

Vergen skal også ha fylkesmannens samtykke til å gi avkall på arv, med mindre arven må anses ha ubetydelig verdi.

Det er uansett interessene til personen med verge som først og fremst skal ivaretas. Dersom vedkommende har sin rettslige handleevne i behold og forstår hva gaven eller arveforskuddet innebærer, men motsetter seg disposisjonen, skal gaven eller arveforskuddet ikke gis.

Forrige side Neste side