Informasjon

Hvordan søkes det om verge?

Når en person ikke er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser, vil det være aktuelt å oppnevne verge. Det må da søkes på eget skjema for dette.

Når en person ikke er i stand til å ivareta sine personlig og/eller økonomiske interesser, vil det være aktuelt å oppnevne en verge for vedkommende. Det er statsforvalteren, tidligere kalt fylkesmannen, som oppretter vergemål og oppnevner verge, ofte i samme vedtak. Statsforvalteren behandler saker etter lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) i første instans. Vedtak om opprettelse av vergemål (eller endring av eksisterende vergemål) kan settes i verk av statsforvalteren, eller etter begjæring fra personen selv, dennes ektefelle, samboer, søsken eller nærmeste livsarving. I tillegg har behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon hvor personen er innlagt eller bor, begjæringskompetanse, jf. vergemålsloven § 56 første ledd.

Dersom personen det gjelder er innlagt på institusjon, og det antas at det er behov for opprettelse av et vergemål, har institusjonen meldeplikt overfor statsforvalteren, jf. vergemålsloven § 57 første ledd. Denne meldeplikten gjelder også ansvarlig for kommunens sosialtjeneste og kommunens helse- og omsorgstjeneste utenfor institusjon.

Begjæring/melding om behov for vergemål sendes på eget skjema.

Eget skjema

Statens sivilrettsforvaltning er sentral vergemålsmyndighet, og har utarbeidet egne skjema for begjæring og melding om behov for vergemål. Alle aktuelle skjema er samlet på en side i vergemålsportalen. Skjemaene kan fylles ut og sendes inn på nett (krever sikker identifisering). Det er også lenker til skjema for utskrift.
Skjemaene skal fylles ut så konkret og utfyllende som mulig, og skal inneholde:

Opplysninger om personen med behov for verge

Begjæringen/meldingen må angi navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon til personen som antas å ha behov for verge. Både folkeregistrert adresse og bostedsadresse skal angis (hvis denne er en annen enn den folkeregistrerte). Det må opplyses om personens sivilstand og om boet er skiftet dersom vedkommende er enke/enkemann eller separert. I tillegg skal det gis opplysninger om boform og kontaktinformasjon til pårørende og innsenderen av skjemaet. Når meldingsskjemaet benyttes, skal kontaktperson ved institusjonen oppgis.

Begrunnelse

Begjæringen/meldingen skal begrunnes med en beskrivelse av tilstanden til personen som antas å ha behov for verge, samt en angivelse av hvilke områder det antas at personen har behov for bistand på. Dette kan gjelde ivaretakelse av personlig og/eller økonomiske interesser, bistand til å ivareta interesser i forbindelse med skifte av døds-, separasjons- eller skilsmissebo, rettssak, utskriving fra institusjon eller rettigheter etter annen lovgivning (f.eks. abortloven, steriliseringsloven eller helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9).

Sendes melding om behov for vergemål, skal denne også inneholde en vurdering av hvorvidt det er behov for hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne (tidligere umyndiggjøring).

Erklæring fra lege eller annen sakkyndig

Ved vurderingen av om det skal opprettes vergemål, skal statsforvalteren blant annet legge til grunn erklæring fra lege eller annen sakkyndig. Erklæringen skal redegjøre for om personen det gjelder fyller vilkårene for opprettelse av vergemål, slik disse er beskrevet i vergemålsloven § 20, og om vedkommende er i stand til å forstå hva et samtykke til opprettelsen av et vergemål innebærer (om personen har samtykkekompetanse i spørsmålet).

De medisinske vilkårene for opprettelsen av vergemål er at personen ikke er i stand til å ivareta egne interesser som følge av sinnslidelse (herunder demens), psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spillavhengighet eller alvorlig svekket helbred.

Helsepersonell og ansatte i sosialtjenesten og barnevernstjenesten kan gi nødvendige og relevante opplysninger til statsforvalteren eller oppnevnt sakkyndig uten hinder av taushetsplikten, jf. vergemålsloven § 59 annet ledd.

Legeerklæringen skal sendes på eget skjema (GA-8026 - bokmål/nynorsk) til statsforvalteren i det fylket der personen som antas å ha behov for vergemål er bosatt, innen tre uker etter anmodning om erklæring er gitt (om ikke annet er avtalt). Dersom slik erklæring ikke er lagt ved når meldingen/begjæringen om behov for vergemål sendes inn, skal det i meldingen/begjæringen opplyses om fastlegens/tilsynslegens navn og arbeidssted, samt at melderen/begjæreren, så langt det er mulig, gir detaljerte opplysninger om den medisinske tilstanden til personen som antas å ha behov for verge.

Samtykke

Hvis det er mulig å innhente samtykke fra personen med behov for verge, skal vedkommende samtykke skriftlig på skjemaet. Samtykket skal omfatte både at det opprettes vergemål, hva som er vergemålets omfang og hvem som skal oppnevnes som verge. Hvis det ikke er mulig å innhente samtykke, skal dette fremkomme av legeerklæringen.

Hvem foreslås som verge

Begjæringen/meldingen skal, om mulig, inneholde navn og kontaktinformasjon til én eller flere personer som foreslås som verge. Vedkommende skal oppgis med navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer og yrke. Det skal også gis opplysninger om den foreslåtte vergens tilknytning til personen med behov for verge, og om han eller hun er forespurt om å påta seg et slikt oppdrag. Det bør også fremgå om de nærmeste pårørende er enige i valg og oppnevning av den vergen som er foreslått.

Tilleggsopplysninger

Det er også mulig å fylle ut søknaden med eventuelle merknader og tilleggsopplysninger.

Underskrift

Skjemaet skal undertegnes med angivelse av sted, dato og begjærers/melders signatur.

Neste side