Skjema

Søknad om verge

Den nye vergemålsloven trådte i kraft 1.7.2013 - kfr. Lovdata

Dersom det er behov for å opprette vergemål (tidligere kalt hjelpeverge) for en voksen person, skal søknad om opprettelse av verge sendes på følgende skjema:

  • Begjæring om vergemål for voksen (bokmål)
  • Søknad om verjemål (eller endringar i eksisterande verjemål) (nynorsk)
  • Melding om behov for vergemål (eller endring i eksisterende vergemål) (bokmål)
  • Melding om behov for verjemål (eller endring i eksisterande verjemål) (nynorsk)

Ved melding om behov for vergemål hos person som er innlagt i institusjon, ev. under omsorg av kommunens sosialtjeneste eller helse- og omsorgstjeneste, brukes følgende skjema:

  • Melding om behov for verge hos pasient i institusjon (bokmål)

Dersom mindreårige har behov for verge, midlertidig verge eller setteverge sendes følgende skjema til fylkesmannen i det fylket hvor den som trenger verge er folkeregistrert:

  • Melding om behov for verge for mindreårig person (bokmål)
  • Melding om behov for verje for mindreårig person (nynorsk)

Ved begjæring om vergemål eller melding om vergemål, ev. ved endring av eksisterende vergemål, kreves erklæring fra lege eller annen sakkynding for å begrunne vedtaket:

  • Erklæring fra lege eller annen sakkyndig (bokmål)
  • Erklæring frå lege eller annan sakkunnig (nynorsk)