Informasjon

Verge

I den nye vergemålsloven fra 2013 er betegnelsen hjelpeverge erstattet med verge. Statsforvalteren har nå ansvar for vergemålssaker, og overformynderiet i kommunene er lagt ned.

Lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål erstatter de tidligere lovene om umyndiggjørelse og vergemål fra 1898 og 1927. I den nye vergemålsloven er betegnelsen hjelpeverge erstattet med verge, og statsforvalteren (tidligere kalt fylkesmannen) er nå førsteinstans i vergemålssaker. De kommunale overformynderiene er derfor avviklet og eksisterer ikke lenger. Et tidligere hjelpevergemål regnes etter ny lov som et vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne. Beslutning om umyndiggjøring regnes etter ny lov som et vergemål med full fratakelse av den rettslige handleevnen.

Før eller senere får mange eldre behov for hjelp til å ivareta sine interesser. Unntaksvis kan også yngre mennesker på grunn av sykdom eller skade trenge direkte hjelp for å ordne sine personlig og/eller økonomiske anliggender.

Fratakelse av rettslig handleevne (tidligere umyndiggjøring)

Det er et drastisk tiltak å frata en person den rettslige handleevnen. Vilkårene for dette er strenge. Opprettelse av vergemål uten fratakelse av rettslig handleevne og oppnevnelse av verge er i denne forbindelse langt mindre inngripende.

Vergemålsloven § 20 angir fem vilkår som må være oppfylt for å opprette et vergemål for en voksen person. Disse vilkårene omhandler:

  1. At personen befinner seg i en gitt fysisk eller psykisk medisinsk tilstand. Tilstander som omfattes er sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spillavhengighet eller alvorlig svekket helbred.
  2. At personen selv ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser
  3. At det ut fra en totalsituasjon foreligger et behov for verge
  4. At det foreligger en årsakssammenheng mellom personens tilstand og personens manglende evne til å ivareta egne interesser
  5. At det foreligger skriftlig samtykke fra personen, hvis vedkommende er samtykkekompetent.

For at personen skal kunne fratas sin rettslige handleevne, helt eller delvis, oppstilles også ytterligere krav, avhengig av om rettslig handleevne skal fratas på det økonomiske eller personlige området. Skal en person fratas rettslig handleevne i økonomiske forhold, må dette være nødvendig for å hindre at vedkommende utsetter sin formue eller andre økonomiske interesser for en fare for å bli vesentlig forringet, eller at vedkommende blir utnyttet økonomisk på en utilbørlig måte. Fratakelse av rettslig handleevne i personlige forhold krever betydelig fare for at personen det gjelder vil handle på en måte som i vesentlig grad vil være egnet til å skade hans/hennes interesser. Vilkårene for fratakelse av rettslig handleevne er oppstilt i vergemålsloven § 22.

Neste side