Informasjon

Verge

Verge

Når statsforvalteren har besluttet at det skal opprettes vergemål for en person, oppnevnes en verge. En verge kan være en ektefelle/samboer eller annen nærstående til personen det gjelder, eller en fast verge engasjert av statsforvalteren. Vergen kan også være en alminnelig borger som ønsker å gjøre noe godt for andre, en såkalt allminnelig verge. Vergens oppgave er, innenfor det mandatet statsforvaleren gir, å bistå personen det gjelder i å ivareta sine interesser på best mulig måte. Den som oppnevnes som verge, må være egnet for et slikt oppdrag og skal samtykke i å bli oppnevnt. Å være verge er et frivillig verv og ingen borgerplikt. Før oppnevning av verge kan finne sted, må det foreligge:

  1. Begjæring eller melding om behov for vergemål for personen det gjelder. Slik begjæring eller melding kan sendes inn til statsforvalteren av en person eller et organ som har begjæringsrett eller meldeplikt etter vergemålslovens §§ 56 og 57. Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der vedkommende er innlagt eller bor, har også begjæringsrett. Om meldeplikt for psykiatrisk sykehus eller institusjon, gjelder vergemålslovens § 57.
  2. Tilfredsstillende legeerklæring om at vedkommende på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spillavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke kan ivareta sine interesser, se vergemålsloven § 59 første ledd bokstav a.
  3. Samtykke fra den som skal ha oppnevnt verge, hvis det ikke går frem av legeerklæringen at personen ikke er i stand til å forstå "hva et samtykke til vergemål innebærer.". Det er ikke krav om samtykke i saker om fratakelse av rettslig handleevne, se § 20 annet ledd annet punktum.
Forrige side Neste side