Informasjon

Verge

Hvem kan oppnevnes som verge?

Det stilles følgende krav til en verge:

  1. Vedkommende må være myndig.
  2. Vedkommende må ikke selv ha verge.
  3. Vedkommende må være egnet.
  4. Vergen bør være bosatt i samme fylke som personen med behov for verge.

Vanligvis er det slik at ektefellen til den vergetrengende oppnevnes som verge. Hvis ektefellen ønsker å slippe, eller det er andre forhold som tilsier at vedkommende ikke bør oppnevnes, utpekes en annen person. Har personen med behov for verge særkullsbarn, skal disse om mulig høres før ektefellen eller samboeren oppnevnes som verge. Dersom særkullsbarna motsetter seg en slik oppnevnelse, bør den ikke gjennomføres. Pårørende kan også oppnevnes, hvis de ikke har motstridende interesser. Hvis det i begjæringen/meldingen om behov for verge ikke foreslås en bestemt person til oppdraget, vil statsforvalteren selv oppnevne verge, for eksempel en engasjert fast verge eller advokat. Som hovedregel dekker personen med behov for verge selv godtgjøringen og utgiftsdekningen til vergen, men unntak gjøres der vedkommende har liten eller ingen formue og inntekt.

Forrige side Neste side