Informasjon

Epilepsi og prevensjon

Prevensjon til kvinner med epilepsi er først og fremst et problem knyttet til bruk av hormonelle prevensjonsmiddel, spesielt p-piller og p-sprøyter samtidig med at kvinnen bruker antiepileptisk medisin (antiepileptika).

Når det gjelder alle øvrige prevensjonsmidler, gjelder de samme regler som for andre personer som ønsker sikker prevensjon.

P-piller

En del antiepileptika stimulerer leveren til å produsere større mengder enzymer. En viktig oppgave for disse enzymene er å bryte ned legemidler i kroppen. Det medfører at slike antiepileptika øker nedbrytningen av hormoninnholdet i p-piller. Det gjelder særlig for østrogenkomponenten som i moderne p-piller er lav. Mengden p-pilleøstrogener kan derfor lett bli for lavt til å virke befruktningshemmende. Den andre hormonkomponenten i p-piller, gestagen, påvirkes lite av antiepileptika. Et tegn på sviktende effekt av p-pillen er gjennombruddsblødning. Opptrer dette, bør du skifte til annen prevensjon eller p-pille med høyere østrogeninnhold.

De antiepileptika som særlig reduserer p-pillens effekt, er fenytoin (Epinat®, Fenytoin®), karbamazepin (Tegretol®, Trimonil®) og fenobarbital (Fenemal®, Fenobarbitalnatrium®). Blant nyere preparater mistenker man redusert effekt av p-pille ved bruk av felbamat (Taloxa®). Det er også en interaksjon mellom p-piller og topiramat (Topiramat®, Topimax®) og okskarbazepin (Trileptal®), men da kun ved svært høye doser. Det finnes en rekke antiepileptika som ikke stimulerer enzymproduksjonen i leveren, og som dermed ikke reduserer effekten av p-piller eller andre medikamentelle prevensjonsmetoder: valproat (Orfiril®), vigabatrin (Sabrilex®), gabapentin (Neurontin®), lamotrigin (Lamictal®), levetiracetam (Keppra®, Levetiracetam®) og klonazepam (Rivotril®).

Brukes antiepileptika som øker leverens enzymproduksjon, bør det overveies å gi en p-pille med høyere østrogeninnhold, dvs. at østrogeninholdet bør økes fra dagens lavdosetabletter på 30 µg østrogen (etinyløstradiol) til 50 µg. Slike p-piller kan fortsatt forskrives på registreringsfritak (Neogynona®). Enkelte leger forskriver to tabletter daglig av lavdose p-piller når de behandler kvinner som bruker enzymstimulerende antiepileptika. Dette er ikke tilrådelig som rutine, fordi 60 µg etinyløstradiol gir økt risiko for blodpropp. I tillegg vil den dobbelte dosen av gestagenkomponenten øke risikoen for bivirkninger.

Frykten for at p-piller forsterker tendensen til epileptiske anfall, er i dag ugrunnet. Dog manes det til noe forsiktighet og eventuell dosejustering ved bruk av lamotrigin. Effekten av p-pillebruk på anfallshyppighet anses som så liten at man ikke legger noen vekt på det. Skulle anfallshyppigheten endres, må du og legen din heller ta opp dette i ettertid.

Brukt riktig er p-sprøyte og hormonspiral gode alternativer til kvinner som bruker enzyminduserende antiepileptika.

Minipiller

Det er i dag bred enighet om at minipillens graviditetsforebyggende effekt er svært usikker hos kvinner som bruker enzyminduserende antiepileptika. Heller ikke gestagenimplantat (Implanon®) anbefales brukt hos disse kvinnene. Sikkerheten mot graviditet er vesentlig bedre med hormonspiral og p-sprøyte enn med minipillen.

P-sprøyte

P-sprøyte (progesteroninjeksjon) er et alternativ med tanke på beskyttelse mot graviditet. Slik prevensjon gir lett uregelmessige blødninger, sporblødninger og tendens til menstruasjonsbortfall etter avsluttet behandling. Dette er imidlertid ikke spesielt for personer med epilepsi. Velger du og legen din progesteronbehandling som prevensjon, kan det være nødvendig å redusere tiden mellom sprøytesettingene fra de vanlige 12 uker til 8 - 10 uker på grunn av økningen av leverenzymer.

Hormonspiral

Hormonspiral avgir hormonet gestagen (progesteronliknende). Dette hormonet er mindre utsatt for enzymforandringene i leveren enn hva hormonet østrogen er. Hormoneffekten er dessuten først og fremst lokal i livmoren. Ut fra det ekspertene vet i dag, er det ikke grunnlag for å tro at bruk av hormonspiral gir noen endring i anfallsforekomsten og den befruktningshindrende effekten sikres. Det er derfor ingen grunn til å fraråde slike spiraler til kvinner med epilepsi.

P-ring

Denne avgir små mengder østrogen. Heller ikke her er det noen forskningsbasert erfaring hos kvinner med epilepsi, men hormoninnholdet er så lavt at svikt ikke kan utelukkes ved samtidig bruk av enzymstimulerende antiepileptika. Ekspertene anbefaler derfor ikke p-ring til kvinner som bruker slike antiepileptiske preparater.

Vanlig spiral

En sjelden gang oppstår anfall i forbindelse med innsetting av spiral. Det er usikkert om forklaringen er reaksjoner utløst fra underlivet eller stress i situasjonen. En del pasienter får innsatt spiral av andre enn sin faste lege. Det er da viktig at du opplyser om din epilepsi på forhånd slik at et eventuelt anfall ikke kommer som en total overraskelse på personellet.

Vil du vite mer?