Informasjon

Epilepsi og rehabilitering

Ulike rehabiliteringstiltak

Epilepsi opptrer gjerne i en fase av livet som gjør at fremtidsplaner må forandres. Å bli hemmet i valg av yrke er vanlig, og noen må gi opp fritidsaktiviteter. Mange pasienter må hjelpes til å se at de fortsatt har en rekke muligheter, ikke bare begrensninger, og det er stort behov for støtte i den reorienteringsprosessen som ofte følger i kjølvannet av diagnosen. Pasientene oppfordres til å melde seg inn i Epilepsiforbundet, som arbeider for å bedre hverdagen til personer med epilepsi.

Jevnlige kontroller hos behandlende lege er viktig også hos pasientene som oppnår anfallsfrihet eller akseptabel anfallskontroll med antiepileptika. De fleste pasienter tilhører denne gruppen og bør ha minst én rutinekontroll hvert år. Ulike epilepsisyndromer kan arte seg på flere forskjellige måter. Kontrollen inkluderer vanligvis en samtale om anfall, eventuelle medikamentbivirkninger, muligheter/behov for endring av medikasjonen, psykososiale, pedagogiske, familiære eller yrkesmessige problemer, samt førerkortspørsmål hos ungdommer og voksne. Både det medisinske og det tverrfaglige behovet må i så måte vurderes.

Mange pasienter blir raskt anfallsfrie og lever normale liv med små rehabiliteringsbehov. Selve anfallene kan likevel bare være en liten del av problemkomplekset. Andre epilepsirelaterte utfordringer kan være minst like vanskelige å mestre. Noen barn og unge med epilepsi blir kanskje litt overbeskyttet av sine pårørende. Derved kan ungene miste verdifull sosial trening, noe som ofte er nødvendig for å mestre voksenlivet.

Andre kan oppleve stigmatisering eller diskriminering. For å fange opp og avhjelpe slike tilleggsproblemer er det helt nødvendig med et tett og godt samarbeid mellom helsetjenestene. Epilepsisykepleiere ved barneavdelinger eller nevrologiske avdelinger kan være nyttige bindeledd mellom de ulike nivåene i helsetjenesten.

Mange pasienter som til tross for god behandling fortsatt har hyppige anfall, trenger en mer omfattende, tverrfaglig og helhetlig rehabilitering og behandling.

Forrige side Neste side