Informasjon

Epilepsi, en oversikt

Årsaker

Alle mennesker kan i prinsippet få et epileptisk anfall ved sterke utløsende faktorer eller påkjenninger. Personer med diagnosen epilepsi har imidlertid lavere terskel for å få utløst anfallene. Hos epilepsipasienter fremkalles anfallene enten uten åpenbar utløsende faktorer, eller av situasjoner som ikke utløser et epileptisk anfall hos friske personer. 

Hos omtrent to tredjedeler av pasientene med epilepsi finner man ingen sikker årsak til sykdommen. Hos de resterende skyldes tilstanden avvik i hjernens oppbygning, stoffskifte, metabolisme eller er følge av vevsskader i hjernen.

Tilstander som kan føre til vevsskader i hjernen er for eksempel medfødt hjerneskade, infeksjoner i sentralnervesystemet, hjerneslag, hodeskade eller hjernesvulsterArvelige faktorer spiller også en rolle, men arvemønsteret er ofte komplisert.

Forrige side Neste side