Informasjon

Epilepsi, en oversikt

Epilepsi er en samlebetegnelse for ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Det er vanlig å dele anfallene inn i generaliserte anfall, hvor hele hjernen er involvert, og lokaliserte (fokale) anfall, hvor kun deler av hjernen er involvert.

Årsaker

Alle mennesker kan i prinsippet få et epileptisk anfall ved sterke utløsende faktorer eller påkjenninger. Personer med diagnosen epilepsi har imidlertid lavere terskel for å få utløst anfallene. Hos epilepsipasienter fremkalles anfallene enten uten åpenbar utløsende faktorer, eller av situasjoner som ikke utløser et epileptisk anfall hos friske personer. 

Hos omtrent to tredjedeler av pasientene med epilepsi finner man ingen årsak til sykdommen. Hos de resterende skyldes tilstanden avvik i hjernens oppbygning, stoffskifte, metabolisme, eller er følge av vevsskader i hjernen.

Tilstander som kan gjøre deg utsatt for epilepsi er medfødt hjerneskade, infeksjoner i sentralnervesystemet, hjerneslag, hodeskade, hjernesvulster og ødeleggelse av hjernevev. Arvelige faktorer spiller også en rolle, men arvemønsteret er komplisert.

Forrige side Neste side