Informasjon

Guillain-Barré syndrom

Temaside om Korona

Behandling

Behandlingen foregår i sykehus fordi pasienten må overvåkes nøye i akuttfasen. God pleie er viktig for å hindre eventuelle komplikasjoner som liggesår, og blodproppsykdom forebygges med blodfortynnende medisiner. Pasienten må passes godt på fordi syndromet kan ramme pustemusklene slik at pasienten må kobles til pustemaskin (respirator) for å sikre oksygentilførselen. Inntil 1/3 av alle pasienter vil ha behov for pustehjelp i løpet av sykdomsprosessen. Fysioterapi er viktig og består i massasje og passive bevegelser av leddene for å motvirke at de stivner. Pusteøvelser hjelper til å forebygge lungebetennelse. Etterhvert som tilstanden bedrer seg, blir opptrening av muskelfunksjonen det viktigste.

Det finnes ingen medisiner som virker direkte på årsaken til tilstanden. Den viktigste behandlingen er intravenøs tilførsel av høye doser med immunglobulin (IVIG). IVIG påskynder tilfriskningen, reduserer risikoen for komplikasjoner og gir færre tilbakefall. Behandlingen halverer tiden til pasienten kan gå igjen.

Utskiftning av blodvæske (plasmaferese) var tidligere hovedbehandlingen og benyttes fortsatt en del. Plasmaferese er like effektivt som IVIG-behandling, men er mer belastende og ressurskrevende. 

Blodtynnende medisiner blir gitt for å forhindre blodpropp. Ved plagsomme smerter blir det gitt smertestillende medisiner.

Plasmaferese

Plasmaferese er en behandling der en persons blod renses i en maskin. Antistoffer, som spiller en sentral rolle i sykdomsutviklingen, fjernes og blodet føres tilbake til pasienten. For å oppnå best mulig effekt bør behandlingen startes i løpet av de to første ukene etter symptomdebut. Antall utskiftninger begrenses vanligvis til fire til seks. Behandlingen gir kortere sykdomsvarighet og mindre alvorlige symptomer, i samme grad som IVIG-behandling.

Forrige side Neste side