Informasjon

Senfølger til mild hjerneskade og hjernerystelse

Senfølger etter mild hjerneskade eller hjernerystelse kan være hodepine, svimmelhet, psykiske forstyrrelser, konsentrasjonsvansker, reduserte intellektuelle funksjoner.

Hva er postconcussion syndrom?

Postconcussion syndrom er et kontroversielt syndrom, og det foreligger ulike definisjoner og kriterier. Det er en vanlig følgetilstand til en mild hjerneskade etter en ulykke. En mild hjerneskade kan i noen tilfeller innebære en mindre blødning i eller utenpå hjernen. En hjernerystelse (commotio) er en undertype til mild hjerneskade. Per definisjon skal det ved en hjernerystelse ikke påvises blødning i eller utenpå hjernen.

Umiddelbart etter en mild hjerneskade foreligger vanligvis enten en kortvarig periode med bevissthetstap eller hukommelsestap eller desorientering. Det kan også forekomme en blanding av symptomene. I etterforløpet i de følgende uker og måneder (postconcussion) kan en mild hjerneskade inkludert hjernerystelse gi symptomer som hodepine, svimmelhet, nevropsykiatriske symptomer og kognitive forstyrrelser. 

Senfølger etter mild hjerneskade/hjernerystelse

Postconcussion syndrom er en vanlig, men lite definert følgetilstand til en hjerneskade oppstått etter en ulykke. Post betyr etter, commotio betyr hjernerystelse og syndrom innebærer at det foreligger et sett av ulike symptomer. Det er et symptomkompleks og består av hodepine, svimmelhet, nevropsykiatriske symptomer og forstyrrelser i hjernens intellektuelle funksjoner (kognitive forstyrrelser).

Vanligvis oppstår postconcussion syndromet etter en mild hjerneskade, men syndromet kan også opptre etter moderate og alvorlige hjerneskader. Mild hjerneskade oppstår etter stump skade mot hodet og skyldes ikke skade i form av at en gjenstand eller bensplinter trenger inn i hjernen.

De aller fleste som får postconcussion syndromet, har hatt en hjernerystelse, som defineres som en mild form for hjerneskade. En hjernerystelse forårsaker en forbigående endring i hjernefunksjonen. I noen tilfeller innebærer det kortvarig tap av bevissthet, andre ganger ikke.

Forekomst

Tilstanden har ikke allment aksepterte kriterier. Symptomene (hodepine, svimmelhet, søvnforstyrrelser) er ikke spesifikke for tilstanden, men ses ved flere andre ulike tilstander. Av alle med mild til moderat hjerneskade vil 30-90 prosent kunne oppleve noen grad av postconcussion syndrom. Den store spredningen i forekomst er uttrykk for at ulike diagnostiske retningslinjer er blitt brukt.

De som får postconcussion syndrom, utgjør en uensartet gruppe med varierende grader av skader mot hode og hjerne.

Ca. 50 prosent av de med mild hodeskade har symptomer på postconcussion syndrom etter 1 mnd og opptil 15 prosent har symptomer etter 1 år.

Årsak

Individuelle karakteristika kan påvirke hvordan tilstanden arter seg. Vi vet ikke sikkert hva som skjer i hjernen i forbindelse med denne tilstanden, men vi vet at det er ingen klar sammenheng mellom grad av hjerneskade og risiko for å få postconcussion syndrom. Det er ulike teorier om hva som forårsaker langvarige plager etter en hjernerystelse, hvorfor noen utvikler denne tilstanden og andre ikke. Sannsynligvis bidrar flere mekanismer til forløpet, både fysiske, psykiske og sosiale.

Er det skader på hjernevevet?

Spesiell bildediagnostikk som demonstrerer hjernens aktivitet (fysiologiske og funksjonelle bildeopptak med SPECT, PET og funksjonell MR), viser større områder med unormal aktivitet etter en slik hodeskade enn et vanlig CT-bilde. Dog dreier det seg om uspesifikke funn, og det er ikke vist noen sammenheng mellom omfanget av forandringene og graden av symptomer som pasienten opplever.

Hvilken betydning har psykiske faktorer?

En rekke observasjoner tyder på at psykiske faktorer er medvirkende i utviklingen eller forløpet av syndromet:

  • Angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan fremkalle de samme subjektive og objektive kognitive symptomer som postconcussion syndrom.
  • Det er sett økt forekomst av angst, depresjon og PTSD hos personer med postconcussion syndrom, også forut for hodeskaden.
  • Flere studier viser sammenheng mellom postconcussion syndrom og personlighetstype før ulykken, eventuelt psykiske problemer før ulykken.

Det mangler imidlertid forskning som kan gi oss sikre konklusjoner rundt sammenhengene mellom psykiatrisk sykdom og postconcussion syndrom.

Symptomer

Symptomene er vage, subjektive og vanlige blant folk flest. De mest fremtredende plagene er hodepine, svimmelhet, utmattethet, irritabilitet, angst, søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer, økt glemsomhet og ømfindtlighet for støy. Forekomsten av hver av disse symptomene varierer, men den ligger stort sett mellom 50 og 80 prosent. Blant pasienter henvist til en hodepineklinikk hadde halvparten kognitive problemer og en fjerdedel hadde psykologiske problemer.

Hodepine

Hodepine forekommer hos 25-80 prosent etter mild hjerneskade. Paradoksalt er forekomst og varighet høyere hos de med mild hjerneskade sammenlignet med dem med alvorligere skade. Mange har vært plaget med hodepine på forhånd. Hodepinen kan ha karakter både som spenningstype (hyppigst), migrenetype og andre hodepinetyper.

Svimmelhet

Omtrent halvparten rapporterer om svimmelhet etter mild hodeskade. Ofte er svimmelheten uspesifikk. Ved betydelig svimmelhet må legene avklare om det kan foreligge skade på hjernens balanseorgan.

Psykologiske og kognitive symptomer

Over halvparten rapporterer om personlighetsendringer, irritabilitet, angst og depresjon etter milde hjerneskader. De opplever at de ikke tåler støy, sterke følelsesmessige belastninger, større ansamlinger av folk, og de tåler mindre alkohol. Familiemedlemmer opplever vedkommende som forandret, og de kan fortelle at vedkommende er mer irritabel, sta, kverulerende, påståelig eller mistenksom. Hukommelse og konsentrasjon kan være forstyrret. Utmattethet (kronisk utmattelsessyndrom) og søvnforstyrrelser forekommer også. 15-20 prosent utvikler symptomer forenlig med psykiatrisk sykdom. Det er akutt stress eller posttraumatisk stressyndrom så vel som angst, panikkforstyrrelse og depresjon.

Diagnosen

Diagnosen stilles i de fleste tilfeller på grunnlag av sykehistorien. Legen vil i tillegg undersøke om det er tegn til vedvarende hjerneskade gjennom en nevrologisk undersøkelse. Behovet for ytterligere diagnostikk må vurderes individuelt.

Nevropsykologisk testing kan være nyttig hos noen pasienter med fremtredende kognitive eller psykologiske plager. Testresultater kan være normale eller unormale. Hvis de er unormale, følger de ikke noe bestemt mønster. Testresultatene må tolkes og ses opp mot andre deler av utredningen.

Psykiatrisk vurdering bør gjøres ved fremtredende psykiatriske symptomer.

CT og/eller MR blir ofte gjort i forbindelse med den akutte hodeskaden. Cirka ti prosent av CT-bildene ved mild hjerneskade viser mindre, unormale funn. MR er en mer følsom undersøkelse og viser unormale funn hos cirka 30 prosent av de med normale CT-bilder.

Behandling

Behandlingen individualiseres i forhold til den enkelte pasients plager. Den viktigste behandlingen er å informere om at de aller fleste blir helt bra i løpet av noen få uker til måneder. Ingen spesifikk behandling finnes som kan forebygge eller behandle postconcussion syndrom, derfor blir behandlingen rettet mot symptomene. Tilfeller som vedvarer vil kunne kreve tiltak fra ulike fagpersoner, også kalt tverrfaglig tilnærming.

Tilstanden krever at man avholder seg fra aktiviteter som kan øke plagene. Spesielt viktig er det at idrettsutøvere som er blitt skadet i idretten sin, ikke deltar i trening, spill eller aktiviteter der det er risiko for ny hodeskade i restitusjonsperioden. Uforsiktighet her kan føre til den alvorlige tilstanden second impact syndrome.

Godartet tilstand

Det er viktig å få pasienten og andre til å innse at dette slett ikke er uvanlige plager, at ja plagene kan være brysomme, men at de går over i de aller fleste tilfeller. Kjennskap til dette synes å påvirke forløpet av syndromet i en gunstigere retning. Tidlig informasjon og forsikring om at dette kommer til å gå bra, er vist å gi mildere sykdomsforløp ved postconcussion syndrom.

Medikamentell behandling

Som sagt finnes det ingen spesifikk behandling mot syndromet. Ulike medikamenter kan være aktuelle for å dempe uttalte symptomer som for eksempel hodepine (spenningshodepine, migrene). Det er viktig å være oppmerksom på at det er økt risiko for å utvikle medikamentoverforbrukshodepine.

Annen behandling

Det finnes ikke vitenskapelig dokumentasjon for at spesifikk behandling av psykologiske og kognitive forstyrrelser har effekt. Bruk av atferdsbehandling (kognitive metoder) etter milde hodeskader brukt sammen med annen behandling, kan føre til mindre og færre plager samt bedre livskvalitet ved status ett år etter skaden. Ved uttalte psykiske symptomer kan støttende psykoterapi, samt bruk av antidepressiva eller angstdempende midler være til nytte.

Prognose

Symptomer og ubehag knyttet til postconcussion syndromet er mest fremtredende de første syv til ti dagene for de aller fleste pasienter. Etter en måned er symptomene bedret og i mange tilfeller borte. De aller fleste er friske etter tre måneder. En minoritet, 15 prosent, har symptomer som vedvarer i mer enn tre måneder. Hos en enda mindre andel varer plagene lengre. Forskning har ikke kunnet avdekke sikre disponerende risikofaktorer for mer langvarige forløp av tilstanden.

Vil du vite mer?