Informasjon

Komplikasjoner til hjernesvulster

Komplikasjoner til hjernesvulster kan være forbigående eller varige. Bortfall av eller svekkede funksjoner kan være en konsekvens av hjernesvulster, men dette avhenger av hvor svulsten befinner seg.

Hjerne - funksjonsområder
Hjerne - funksjonsområder

Avhengig av størrelse og plassering, kan en hjernesvulst forårsake forbigående eller varig hjerneskade. Hjernen er oppdelt i ulike områder som er ansvarlige for et mangfold av funksjoner. For eksempel har den fremre delen av hjernen viktige oppgaver med å hjelpe oss å tenke og å styre våre bevegelser. En hjernesvulst i dette området kan for eksempel føre til lærevansker og nedsatt hukommelse. Den kan også gjøre det vanskelig å snakke og å gå. En hjernesvulst i bakre del av hjernen, i occipitallappen, kan gi synsproblemer. Dette er fordi hjernens synssenter, som kontrollerer din evne til å se og forstå hva du ser, ligger her.

Hjernesvulster kan forårsake en akutt tilstand som betegnes hydrocefalus. Det er en tilstand med opphopning av væske (spinalvæske) inne i og rundt hjernen, og med derav følgende økt trykk inne i hjernen. Tilstanden oppstår når en svulst blokkerer sirkulasjonen av spinalvæske i og rundt hjernen. Det økte trykket kan skade strukturer i hjernen. Væsken må dreneres vekk for å få senket trykket og dermed redusere risikoen for hjerneskade.

Blødning i hjernen forårsaket av en svulst krever ofte akutt behandling.

Hjernen din kontrollerer alt du gjør. En aggressiv svulst kan i verste fall ødelegge så mye hjernevev at livsviktige funksjoner rammes, og at man dør som en direkte følge av svulsten.

Tidlige komplikasjoner

Som ethvert annet kirugisk inngrep er hjernekirurgi ledsaget av mange bivirkninger. Siden hjernen styrer kroppen, øker sannsynligheten for bivirkninger når det opereres på hjernen. Hvilke problemer som oppstår, avhenger av svulsttypen og hvor i hjernen inngrepet utføres, samt hvor mye hjernevev som ødelegges. I noen tilfeller må pasienten lære basis ferdigheter pånytt, som å lese, skrive og gå. Slike skader kan også endre personligheten.

Grundig fjerning av mest mulig, helst alt, av det syke vevet, er avgjørende for å unngå at svulsten kommer tilbake eller sprer seg. Dilemmaet er at jo mer vev som fjernes, jo større skade vil selve inngrepet gjøre på hjernens funksjoner.

Vanlige postoperative komplikasjoner er infeksjoner og blødninger, tilstander som kan bli livstruende. Kramper, epilepsi, etter hjernekirurgi er ganske vanlig og kan oppstå tidlig etter inngrepet eller på sikt. Hjerneslag som følge av blodproppdannelse (trombose) er heller ikke uvanlig. Det området som mister sin blodforsyning, dør som følge av oksygenmangel, noe som kan ramme funksjoner som tale, bevegelser, syn eller kognitive funksjoner.

Noen pasienter går i koma etter inngrepet. Pasienten er bevisstløs og reagerer ikke på tiltale.

Senfølger av hjernesvulster

Mange av de tidlige komplikasjonene resulterer i varige funksjonstap og problemer som epilepsi, lammelser, talevansker, balanseproblemer, synsproblemer eller endret personlighet og mentale forandringer.

Noen utvikler kognitive vansker etter kirurgi og annen behandling av en hjernesvulst. Kognitive vansker er en samlebetegnelse på problemer i en rekke funksjoner vi bruker hver eneste dag, som forskjellige typer hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging. Selv en mild svikt i disse funksjonene kan få alvorlige konsekvenser. Noen ganger er dette forbigående, andre ganger er det skader som fører til varige endringer.

Vil du vite mer?