Informasjon

Oppfølging av en ryggmargsskadet

Medisinsk kontroll og oppfølging skal være planlagt og dokumentert i forbindelse med utskrivningen etter rehabiliteringen på spinalenheten.

Fra Statens helsetilsyns veiledningshefte om ryggmargsskadde

Arbeidsfordeling

23092589

Medisinsk kontroll og oppfølging skal være planlagt og dokumentert i forbindelse med utskrivningen etter rehabiliteringen på spinalenheten. Det er naturlig at det gjøres en arbeidsfordeling etter behov og kompetanse mellom primærhelsetjenesten, lokal- og sentralsykehus, og spinalenheten.

I praksis betyr dette at alminnelige problemer, som urinveisinfeksjoner og andre infeksjoner, tas hånd om i primærhelsetjenesten. Andre problemer som fordrer sykehusinnleggelse, men som ikke er spesielle for ryggmargsskadde, tas hånd om ved lokal- og sentralsykehus.

Spesielle problemer

Spesielle problemer, som for eksempel trykksår, omfattende urinveisproblematikk, smerteproblemer av betydelig omfang eller ukjent årsak, og annen forverrelse av grunnlidelsen, skal tas hånd om på spinalenheten. Spinalenheten har ansvar som koordinator for den livslange oppfølging av ryggmargsskadde personer. Ryggmargsskadde skal kunne kontakte spinalenheten direkte for hjelp og råd. Spinalenhetene skal ha uteteam, som kan dra ut for å hjelpe pasientene.

Hvor ofte kontroll?

Det diskuteres flere steder i verden hvor ofte det bør foretas rutinemessige forebyggende kontroller av ryggmargsskadde personer. De fleste anbefaler kontroller hvert tredje til femte år ved en spinalenhet. Sunnaas sykehus har ansvar for livslang kontakt og oppfølgning av ryggmargsskadde personer i helseregion 1 og 2 (i samarbeid med Ullevål sykehus). Nevrologisk avdeling, Haukeland sykehus har tilsvarende funksjon for helseregion 3 og Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital i Trondheim, for helseregion 4 og 5.

Vil du vite mer?