Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Rehabilitering

Foretas av tverrfaglig spesialisert team så snart den akutte fasen er over. I Norge er denne funksjonen sentralisert til Ullevål og Sunnaas sykehus, Haukeland sykehus og St. Olavs Hospital i Trondheim. Skadenivå, skadeomfang og kompliserende skader påvirker hvilke rehabiliteringstiltak som settes inn, og deres innbyrdes rekkefølge.

I den tidlige rehabiliteringsfasen er det en gradvis overgang fra den overvåkningen som utføres i akuttfasen, og til en mer aktiv opptrening der pasienten må bidra. Tidlig i fasen er den skadde medisinsk stabil, men ikke frisk, og preges av de nevrologiske utfall, langvarig sengeleie og av muskelsvinn og nedbrytning av kroppsvev under skadenivå. Pasienten behandles derfor fortsatt i en periode med relativt beskjeden egeninnsats. Utover i perioden økes kravene til egeninnsats når det gjelder å trene opp funksjoner og daglige aktiviteter. Hele rehabiliteringsperioden varer i de fleste tilfeller i tre til fire måneder.

Forrige side Neste side