Informasjon

Utskrivning fra sykehus av en ryggmargsskadet

I den avsluttende fasen i institusjon skal den ryggmargsskadde fungere mest mulig selvhjulpen i forhold til egen kapasitet.

Fra Statens helsetilsyns veiledningshefte om ryggmargsskadde

Avslutningsfasen på sykehuset

I den avsluttende fasen i institusjon skal den ryggmargsskadde fungere mest mulig selvhjulpen i forhold til egen kapasitet. For mange ryggmargsskadde kan denne fasen foregå i såkalte treningsleiligheter, hvor omgivelsene er tilrettelagt slik de skal være når den ryggmargsskadde kommer hjem. Det er imidlertid svært viktig i denne fasen å ha kvalitetssikringsrutiner, som sikrer at pasienten har fått den behandling og blir gitt den opplæring, som han eller hun har krav på i en spinalenhet.

Gjennomgang av alle funksjoner

Legeundersøkelse

Man må grundig gjennomgå alle funksjoner når det gjelder bevegelsesapparat, urinveier, seksualorganer, magetarm kanalen og hud for å sikre at pasienten selv vet hvordan han eller hun skal forebygge komplikasjoner fra disse organer, og hvordan han eller hun best mulig skal kunne utnytte den refleksfunksjon som fremdeles finnes. Videre gjennomgås alle stønadsordninger, både fra det offentlige og mulige private. Planlegging, utprøving og opptrening i bruk og mestring av hjelpemidler skal være sikret. Videre utdannelse og eventuell yrkesaktivitet skal være planlagt og eventuelt startet opp. I utskrivningsfasen er det vanlig å ha nær kontakt med den funksjonshemmedes nærmiljø og med primærhelsetjensten. Det foretas jevnlig hjemmebesøk sammen med den ryggmargsskadde.

Varighet

Avslutningsfasen i institusjon kan variere i tid fra noen uker til noen måneder, ikke minst avhengig av skadenivået og avhengig av fortgangen i tilretteleggingen av bolig og omgivelser hjemme hos pasienten. Ved utskrivningssamtalen skal den ryggmargsskadde motta en plan for livslang kontroll og oppfølging.

Vil du vite mer?