Informasjon

Demens

Demens er en kronisk tilstand som medfører tap av tenkningsfunksjoner og endret atferd. Typiske symptomer er svekket hukommelse, konsentrasjonsvansker, tap av dømmekraft, nedsatt evne til planlegging, nedsatt orienteringsevne, språkvansker og nedsatt funksjon i det daglige liv.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne.

Typiske symptomer på demens er:

  • Svekket hukommelse, spesielt når personer i pasientens sosiale omgivelser legger merke til dette
  • Konsentrasjonsvansker
  • Tap av dømmekraft
  • Nedsatt evne til planlegging
  • Nedsatt evne til abstrakt tenkning - en tar ting bokstavelig
  • Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
  • Man vil kunne få problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel påkledning
  • En vil kunne få vansker med kontroll av blære og avføring
  • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne

I 2020 hadde omtrent 101 000 personer i Norge demens. Folkehelseinstituttet anslår at litt over 80 prosent av beboere i norske sykehjem (langtidsplass) har demens. Forekomsten øker med alderen. Det anslås en fordobling av personer med demens i Norge fram mot år 2040. På verdensbasis har omtrent 5-7 prosent av befolkningen over 60 år demens (rundt 7 prosent i Vest-Europa).

Neste side