Informasjon

Demens - en kort oversikt

Behandling av demens

Hensikten med behandlingen er å skape trygghet og best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. Foreligger det årsaker til sykdommen som det er mulig å behandle, skal behandling vurderes. Det er viktig at den syke forsøker å trene og vedlikeholde intellektuelle funksjoner i den grad dette er mulig. Man bør i størst mulig grad unngå isolasjon og passivitet.

Avhengig av type og alvorlighetsgrad av demens kan man bruke noen medikamenter som kan lindre symptomene. Det finnes en nasjonal faglig retningslinje om demens som spesifiserer anbefalingene om medikamentell behandling.

Hos en del av pasientene har behandling med såkalt kolinesterasehemmere en positiv effekt på evnen til å tenke, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse. Medisinen er mest aktuelt ved Alzheimers demens. Det finnes ulike medikamenter i denne gruppen, og i tillegg noen få andre midler mot demens.

Noen kan oppleve at symptomene blir mildere, hos andre merker man ikke noen effekt. Medisinene kan også ha uønskete effekter (bivirkninger). Det er vanlig å bruke disse medisinene i noen måneder før man tar endelig standpunkt til om den enkelte pasient har nytteeffekt eller ikke. Oppfølging er svært viktig for vurdering av eventuelle bivirkninger, effekt og varighet av behandling. 

Generelt er man hos pasienter med demens forsiktig med å bruke andre medisiner som har effekt på hjernen. Beroligende medisiner eller sovemedisiner kan ha andre og uventede/uønskete effekter ved demens, og man prøver å unngå slike medisiner.

Det er ikke lett å skille mellom demenssymptomer og depresjon hos pasienter med demens. Ved mistanke om depresjon er det aktuelt med antidepressiv behandling. Noen ganger kan det være nødvendig å bruke medisiner som demper uro og forvirring.

Viktigere enn medikamenter er det å lage en god organisering, miljø- og støttetiltak for pasienter med demens. God informasjon til pasient og pårørende er viktig. Etter hvert vil de fleste få behov for hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ergoterapi, fysioterapi, støttekontakt etc. Det kan være behov for avlastningstiltak som dagsenter, eller delvis eller heltids plass i institusjon.

Forrige side Neste side