Informasjon

Demens - en kort oversikt

Behandling av demens

Hensikten med behandlingen er å skape trygghet og best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende. Foreligger det årsaker til sykdommen som det er mulig å behandle, skal behandling vurderes. Det er viktig at den syke forsøker å trene og vedlikeholde intellektuelle funksjoner i den grad dette er mulig. Man bør i størst mulig grad unngå isolasjon og passivitet.

Avhengig av type og alvorlighetsgrad av demens kan man bruke noen medikamenter som kan lindre symptomene. Det finnes en nasjonal faglig retningslinje om demens som spesifiserer anbefalingene om medikamentell behandling.

Hos en del av pasientene har behandling med en såkalt kolinesterasehemmer en positiv effekt på evnen til å tenke, oppmerksomhet, initiativ og hukommelse. Medisinen er mest aktuelt ved Alzheimers demens. Det finnes ulike medikamenter i denne gruppen, og i tillegg noen få andre midler mot demens.

Noen kan oppleve at symptomene blir mildere, men hos andre merker man ikke noen effekt. Medisinene kan også ha uønskede effekter (bivirkninger). Det er vanlig å bruke disse medisinene i noen måneder, før man vurderer om den enkelte pasient har nytte av behandlingen eller ikke. Oppfølging er svært viktig for å oppdage eventuelle bivirkninger, samt for å vurdere effekt fortløpende. Slik kan behandlingens dosering og varighet tilpasses individuelt. 

Generelt er man hos pasienter med demens forsiktig med å bruke andre medisiner som har effekt på hjernen. Beroligende medisiner eller sovemedisiner kan ha andre og uventede/uønskede effekter ved demens, og derfor prøver man å unngå disse.

Det er ikke lett å skille mellom demenssymptomer og depresjon hos pasienter med demens. Ved mistanke om depresjon kan det være aktuelt med behandling. Noen ganger kan det være nødvendig å bruke medisiner som demper uro og forvirring.

Viktigere enn medikamenter er det å lage gode rutiner i hverdagen, samt få på plass miljø- og støttetiltak for pasienter med demens. God informasjon til pasient og pårørende er viktig. Etter hvert vil de fleste få behov for hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, ergoterapi, fysioterapi, støttekontakt etc. Det kan være behov for avlastningstiltak som dagsenter, deltids- eller heltidsplass i institusjon.

Forrige side Neste side