Informasjon

Transitorisk global amnesi (TGA)

Transitorisk global amnesi er en tilstand hvor korttids-hukommelsen forbigående blir borte. Et typisk symptom er at personen gjentar det samme spørsmålet flere ganger, og glemmer at han eller hun har fått svar.

Hva er Transitorisk global amnesi?

Transitorisk global amnesi er en tilstand hvor korttids-hukommelsen forbigående blir borte, inntil ett døgns varighet, uten at det kan påvises andre tegn til sykdom eller skade. Pasienten forstår ikke hva som skjer rundt seg, og virker forvirret. Etter anfallet husker pasienten ikke noe fra episoden. 

Transitorisk global amnesi beskrives ofte med forkortelsen TGA. Oversatt til norsk blir det "Forbigående, altomfattende hukommelsestap". 

Forekomst

Tilstanden er relativt sjelden med en rapportert forekomst på ca. 3-10 tilfeller per år per 100.000 innbyggere. Tallene er usikre. Forekomsten øker med økende alder. 

Årsaker

Årsaken til sykdommen er ukjent. Det er sett at tilstanden opptrer litt hyppigere hos personer med migrene.

Man har også sett at tilstanden ofte er forutgått av belastende hendelser som sterke følelsesmessige påkjenninger, hard eller utmattende fysisk aktivitet, eller stress generelt. 

Symptomer og tegn

De typiske symptomene er at pasienten mister hukommelse for det som skjer i øyeblikket - det vil si at han/hun ikke klarer å ta inn hva som skjer. Dette fører til at han spør det samme spørsmålet gjentatte ganger, og ikke husker at han nettopp har fått svar. Dette kalles antegrad hukommelsestap. Hos mange foreligger også hukommelsestap for tiden før denne amnesien startet, de har en periode bakover i tid som er hvisket bort fra hukommelsen - dette kalles retrograd hukommelsestap. 

Under et slikt anfall kan pasienten redegjøre for hvem han er, men er forvirret når det gjelder tid og sted - han vet ikke hvilken dag det er eller hvor han er. Ofte vil han framstå fortvila og spørre "hvorfor husker jeg ikke?" Samtidig er andre intellektuelle funksjoner bevart, de kan for eksempel løse en regneoppgave og til og med kjøre bil uten problemer. 

Hos de fleste skjer bedring allerede innen 2-12 timer. Hos noen få varer symptomene helt opp mot 24 timer, men ikke mer enn det. 

Diagnostikk

Symptomene er ganske typiske og særegne, og diagnosen kan derfor stilles kun på bakgrunn av symptomene alene. Dette krever at man snakker med pasienten og får bekreftet at det kun er hukommelsen som er forstyrret, og at man undersøker pasienten og sjekker at det ikke er noen tegn til skader av hjerne- eller nervesystem forøvrig. 

Symptomene kan ligne symptomene ved forbigående surstoffmangel til hjernen, såkalt hjernedrypp eller TIA - men forskjellen er at ved TIA vil det oftest være noen forbigående tegn til funksjonssvikt i hjernen som ansiktsskjevhet, utydelig tale eller forbigående kraftsvekkelse i en arm. TGA-pasienter blir ofte lagt inn på sykehus for å utelukke hjerneslag.  

Behandling

Det finnes ingen behandling for denne tilstanden utover å være tilstede og støtte og berolige. 

Forløp og prognose

Anfallene med hukommelsestap går over av seg selv, hos de fleste innen 12 timer, og hos alle innen 24 timer. Tilbakefall er uvanlig, men bakenforliggende faktorer som depresjon, tidligere hodeskade, migrene og ung alder ved første anfall gir litt høyere risiko for tilbakefaqll. Det er ikke funnet holdepunkter for at en episode med TGA er forbundet med økt risiko for andre tilstander, som for eksempel hjerneslag.