Informasjon

Årsaker til kronisk utmattelsessyndrom

Temaside om Korona

Ulike mistenkte årsaksfaktorer

Det er foreslått et mangfold av årsaksforhold for kronisk utmattelsessyndrom, og det foregår massiv forskning på feltet uten at noe årsaksforhold har utpekt seg særlig. Det betyr sannsynligvis at årsaken er sammensatt av flere forhold. 

Infeksjoner. Tidlige studier tydet på at bakterie- eller virusinfeksjoner og forandringer i immunforsvaret kunne ligge til grunn for kronisk utmattelsessyndrom, men dette er ikke bekreftet. Derimot er det generelt akseptert at en infeksjon kan være en av flere mulige utløsende faktorer til CFS.    

Biologiske avvik. Det er funnet strukturelle forandringer i hjernen, og i hormon- og immunsystemet hos pasienter med denne sykdommen. Men det er ikke fastslått om dette er medvirkende årsaker til sykdommen, eller en følge av langvarig inaktivitet og understimulering. Ingen av forandringene som er funnet er av en slik karakter at det kan benyttes som hjelpemiddel til å stille diagnosen. 

Funksjonsforstyrrelse i immunsystemet. Det er immunologiske forskjeller mellom pasienter med kronisk utmattelsessyndrom og friske personer, men betydningen av disse forskjellene er usikre. Studier har vist tegn til at immunsystemet kommer seg langsommere etter stress sammenliknet med immunsystemet til friske personer. Det er funnet holdepunkter for at dette skyldes at noen kjemiske prosesser inne i kroppens celler kan fungerer dårligere enn normalt. Men om dette er årsak eller virkning er fortsatt ukjent. 

Betennelse i kroppen. Noen studier har vist økte nivåer av cytokiner i kroppens celler hos pasienter med kronisk utmattelsessyndrom. Dette kan antyde at det foreligger en eller annen form for betennelse, eller økt aktivitet i immunsystemet. Dette er også en teori som det forskes nærmere på, og som på sikt kan gi økt kunnskap om sykdommen. Konklusjonen fra de første studiene er at autoimmune prosesser kan være medvirkende sykdomsårsaker. Autoimmun vil si at kroppen reagerer mot komponenter i egen kropp. 

Tarmflora. Studier har vist at tarmfloraen, det vil si sammensetningen av bakterier i tarmen, kan være ulik hos pasienter med sykdommen sammenliknet med friske. Også dette er et spor som det forskes videre. Inntil nå er det ikke funnet forandringer som er så entydige at de gir svaret på denne sykdomsgåten. 

Kroppens energiomsetning. Det synes å være en sammenheng mellom forringet mitokondrie funksjon (kraftverket i kroppens celler) og kronisk utmattelse, men sammenhengen er lite forstått.

Arvelige (genetiske) forhold. Det er gjennomført studier som antyder at det kan foreligge noen genetiske faktorer som disponerer for tilstanden. Med andre ord, at noen ut fra arvelige faktorer kan ha lettere for å utvikle denne sykdommen enn personer som ikke har disse genkombinasjonene. 

Psykiatri. Kronisk utmattelse/tretthet kan i noen tilfeller skyldes psykisk lidelse. Tidligere psykiatrisk sykdom synes å være en risikofaktor for å få kronisk utmattelsessyndrom. Dette er ikke nok til å forklare symptomene, og mange av pasientene har aldri hatt psykisk sykdom. 

Søvnforstyrrelse. Søvnvansker er et hyppig symptom hos pasienter med kronisk utmattelse. Det er også typisk at søvn ikke bedrer utmattelsen. Det er uklart om søvnforstyrrelser kan medvirke til utvikling av sykdommen, eller om det kun er et fenomen som er en del av sykdommen. 

Forrige side Neste side