Informasjon

Barn og unge med kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom hos barn og unge ser ut til å ha en bedre langtidsprognose enn hos voksne. Det er viktig at pasienten raskt får en diagnose.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Selv om kronisk utmattelsessyndrom ikke er noen hyppig tilstand hos barn og unge, så er det en utfordring for helsetjenesten først å stille korrekt diagnose og deretter å gi best mulig behandling. Denne artikkelen omhandler i første rekke behandling av kronisk utmattelsessyndrom blant barn og unge.

Det foreligger ingen forekomst tall for kronisk utmattelsessyndrom i Norge. Anslag fra utenlandske studier indikerer et totalantall på mellom 9000 og 18000 pasienter, hvorav minst 300 under 18 år. Klinisk erfaring tilsier imidlertid at langt flere barn og ungdommer er rammet. De aller fleste er tenåringer; tilstanden er forholdsvis sjelden under 10–12 år. Jenter rammes hyppigere enn gutter (ca. 3 : 1).

Om forskningen

En gjennomgang av forskningen på området identifiserte bare et fåtall undersøkelser som spesifikt tok for seg kronisk utmattelsessyndrom hos barn og ungdom (under 18 år). Basert på disse undersøkelsene er konklusjonen at kognitiv atferdsterapi synes å ha gunstig effekt for pasienter med lett til moderat grad av funksjonssvikt. For øvrig er kunnskapsgrunnlaget sparsomt både når det gjelder diagnostikk og behandling.

Samtidig er det rimelig å anta at kunnskap om voksne pasienter i stor grad kan overføres til barn og ungdom. Selv om det er et stort behov for ytterligere forskningsinnsats, har man altså likevel mulighet til å etablere gode rutiner for diagnostikk og behandling ut fra den dokumentasjonen som foreligger. Slik ekstrapolering av kunnskap må imidlertid – på samme måte som ved alle andre tilstander hos barn – tilpasses det biologiske, psykiske og sosiale utviklingstrinnet som barnet befinner seg på.