Informasjon

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Det finnes ingen behandling som raskt kan gjøre den syke frisk. Behandlingsformer som kan ha gunstig effekt hos noen er kognitiv terapi og mestringsstøtte, treningsbehandling med individuelt tilpasset aktivitetsnivå og treningsprogrammet Lightning Process.

Kronisk utmattelsessyndrom er en tilstand med unormal følelse av utmattelse og energisvikt som ikke bedres på normal måte ved hvile. Typisk er det også at pasienten etter kraftig fysisk eller mental anstrengelse føler seg unormalt dårlig, og restitusjon tar lang tid. Symptomene skal i følge diagnosekravene være nyoppstått, skal ha vedvart i mer enn 6 måneder, og funksjonssvekkelsen må være på minst 50%. I tillegg har pasientene ett eller flere tilleggssymptomer som for eksempel sår hals eller ømme lymfeknuter, svekket hukommelse eller konsentrasjon, svimmelhet, endringer i puls eller blodtrykk, endret følelse i huden, muskel- eller leddsmerter, søvnforstyrrelser.

I vitenskapelige studier har man så langt ikke entydig funnet noen behandling som raskt helbreder tilstanden. Det finnes etter hvert mange forskningsrapporter på dette feltet, men kvaliteten på mange av studiene er dårlig, og de fleste av studiene er små og har få pasienter. En annen begrensende faktor er at de pasientene som har deltatt i studiene, gjennomgående har vært lett til moderat plaget. Det er derfor usikkert i hvilken grad anbefalingene gjelder for de aller sykeste med kronisk utmattelsessyndrom.

Hva hjelper og hva hjelper ikke?

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har foretatt en grundig gjennomgang av den forskningsbaserte kunnskapen som finnes om behandling av kronisk utmattelsessyndrom1. De gransket følgende behandlingsformer: kognitiv atferdsterapi, gradert treningsterapi, legemiddelbehandling, immunmodulerende behandling, kosttilskudd og alternativ behandling. De viktigste funnene er:

 • Kognitiv atferdsterapi syntes å gi bedre fysisk funksjon og livskvalitet, men det er usikkert om behandlingen påvirker mental helse.
 • Gradert treningsterapi syntes å redusere utmattelse, men hadde ingen dokumentert effekt på depresjon eller livskvalitet. Frafallet var stort (pasienter som trakk seg fra studien), spesielt for trening med høy intensitet.
 • Det er hittil ingen sikre holdepunkter for å anbefale medikamentell behandling der hvor det ikke samtidig foreligger annen sykdom som kan behandles med medikamenter.
  • Depresjon, stress og angst bør behandles hos pasienter med CFS, men antidepressiv medikasjon kan forverre CFS symptomene
  • Effekten av immunmodulerende behandling (ulike preparater) er usikker. Behandlingen kan gi alvorlige bivirkninger.
  • Depresjon, stress og angst bør behandles hos pasienter med CFS, men antidepressiv medikasjon kan forverre CFS symptomene
  • Kreftmedisinen rituximab, som det var knyttet forventninger til, viste seg i en randomisert, kontrollert studie å ikke ha effekt
 • Effekten av kosttilskudd og alternativ behandling er usikker.
 • Svært få studier har undersøkt effekt av behandling hos barn og ungdom med CFS/ME. Det er rimelig å anta at kunnskap om voksne pasienter kan overføres til barn og ungdom.
 • Ingen studier har undersøkt effekt av behandling hos de aller sykeste (pasienter som ikke kan komme seg til behandling).
Neste side