Informasjon

Kronisk utmattelsessyndrom er en omstridt tilstand

Kronisk utmattelsessyndrom er en omstridt tilstand. Blant områdene det er uenigheter knyttet til, er navn, behandling og årsak.

Kronisk utmattelsessyndrom ("chronic fatigue syndrome", CFS) er den betegnelsen som er mest brukt på sykdommen, men tilstanden omtales også som myalgisk encefalopati (ME)1-2. Andre betegnelser er myalgisk encefalomyelitt og immundysfunksjonssyndrom. USAs "Institute of Medicine" har foreslått enda en ny betegnelse på denne tilstanden: "systemic exertion intolerance disease" (SEID).

Lenge kjent tilstand med mange navn

Dette er ingen ny sykdom. Her er en kort historisk oversikt over noen navn angitt på tilstander som i sin beskrivelse er svært lik kronisk utmattelsessyndrom:

  • 1750 - "febricula" eller "little fever". Sir Richard Manningham beskrev i 1750 et symptombilde som ligner dagens CFS3
  • 1871 - DaCostas syndrom (utmattelsessyndrom, "soldier's heart")
  • 1889 - nevrasteni. I 1880-årene navnga og fremmet nevrologen George Beard betegnelsen nevrasteni. Sir William Osler som ga ut læreboken "Principles and Practice of Medicine" i 1895, beskrev nevrasteni som en tilstand der det var et slående misforhold mellom de symptomene pasienten klaget over og mangelen på objektive funn ved legeundersøkelsen.
  • 1934 - et utbrudd av myalgisk encefalitt ved Los Angeles General Hospital4 representerte den "epidemiske" formen for sykdommen. Andre slike utbrudd har blitt kalt Iceland disease, Akureyri disease og Royal Free disease.

Kronisk utmattelse og energisvikt er altså ikke et nyoppstått fenomen. Likevel kan vi i dag ikke med sikkerhet si at disse historiske tilfellene er det samme som vi i dag kaller kronisk utmattelsessyndrom. De historiske kildene gir ikke tilstrekkelig dekning for å utelukke andre aktuelle differensialdiagnoser av psykisk eller kroppslig (somatisk) karakter.

Spesifikke årsaker har også blitt tilskrevet kronisk utmattelsessyndrom. Foreslåtte diagnoser har vært kronisk brucellose i perioden fra 1930-tallet til 1950-tallet, hypoglykemi fra 1950-tallet til 1970-tallet. Andre foreslåtte årsaker har vært kronisk Epstein Barr virus-infeksjon, kronisk Lymes sykdom, totalt allergisyndrom, multippelt kjemisk sensitivitets syndrom og kronisk candidiasis. Ingen av disse årsakene er blitt koblet til kronisk utmattelsessyndrom på grunnlag av vitenskapelige funn. Dog kan det likevel tenkes at enkelttilfeller er utløst av bestemte virus eller sykdommer.

Andre termer som har blitt brukt, gjenspeiler antatte årsakssammenhenger som "myalgisk encefalomyelitt" og "kronisk tretthets- og immundysfunksjonssyndrom". Fordelen med navnet kronisk utmattelsessyndrom ("chronic fatigue syndrome") er at det ikke antyder noe om årsak. Vårt nasjonale kompetansesenter ved Aker sykehus har valgt å bruke forkortelsen for begge variantene: Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

Neste side