Informasjon

Blodpropp i lungene

Behandling

Behandlingen avhenger av hvor alvorlig tilstanden er. Alle skal behandles, men lette tilfeller behøver ikke engang sykehusinnleggelse. Alvorlige tilfeller kan kreve omfattende og avansert behandling i sykehus.

Dyp venetrombose og lungeemboli er tilstander som kan komme tilbake. Dersom du har hatt en episode med blodpropp, er det et tegn på at du er disponert for dette. Derfor er forebyggende tiltak, og behandling med blodfortynnende (antikoagulerende) midler etter en akutt episode, viktig for å forebygge nye anfall.

Medikamentell behandling

Ved alvorlig lungeemboli behandles pasienten i starten med oksygen, morfin og blodfortynnende medisin (heparin) direkte i blodet. Etter 12 til 24 timer startes det med blodfortynnende tabletter (direktevirkende antikoagulasjonsmidler: rivaroksaban, apiksaban, dabigatran, edoksaban - fellesnavn DOAK, eller warfarin). Blodfortynnende medikamenter brukes for å stanse blodlevringen, og for å forhindre dannelse av nye blodpropper. Varigheten avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen, og om pasienten har hatt liknende tilfeller tidligere. Vanlig behandlingstid er 3 måneder -men det kan være nødvendig med mer langvarig, ev. livslang behandling.

De mest brukte preparatene er  såkalte direktevirkende antikoagulerende medisiner (DOAK). Disse preparatene er minst like effektive som warfarin, og det er ikke nødvendig å kontrollere blodfortynningen underveis. Nøyaktig medisinbruk er imidlertid viktig. Dersom man glemmer noen doser, øker risikoen for blodproppdannelse betydelig, og dersom man tar for mye, øker risiko for blødninger.

Langtidsbehandling med warfarin (Marevan) er et alternativ. Dette krever nøye oppfølging hos fastlegen. Du må møte til jevnlige kontroller av blodfortynningsgraden (INR-måling), og det er ofte nødvendig å justere dosen for å oppnå riktige blodverdier.

Samtidig bruk av salisylat eller NSAID bør generelt unngås fordi det øker faren for blødninger.

I akuttfasen kan også andre tiltak være aktuelle som blodpropp-oppløsende behandling eller kirurgisk fjerning av blodproppen.

Forebyggende behandling

Fysisk aktivitet er svært viktig fordi blodpropper ofte dannes under eller etter perioder med immobilisering, som for eksempel sengeleie eller gipsbehandling. Dette er også en av de viktigste grunnene til at opererte eller alvorlig syke pasienter anbefales å stå opp av senga så tidlig og så ofte som mulig.

Ellers utgjør antikoagulasjonsbehandling som beskrevet ovenfor, en sentral del av den forebyggende behandlingen.

Forrige side Neste side