Informasjon

Høyt blodtrykk

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Ideelt sett skal blodtrykket ligge under 140/90, men dette er ingen absolutt grense. Høyt blodtrykk, hypertensjon, skyldes et samspill av mange faktorer.

Hva er høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet, og medfører en risiko på lang sikt for utvikling av blant annet hjerneslaghjerteinfarkt og kronisk nyresykdom. 

Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i pulsårene (arteriene og arteriolene) når hjertet trekker seg sammen - det systoliske trykket. Undertrykket er trykket i pulsårene mellom hjerteslagene - det diastoliske trykket. Et blodtrykk på 150/90 betyr altså at trykket er 150 på det høyeste, og 90 på det laveste. Blodtrykket måles i millimeter kvikksølv (mmHg).

Høyt blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer. Ved betydelig forhøyet trykk, noe som er sjeldent, kan man imidlertid oppleve svimmelhet og hodepine.

Forhøyet blodtrykk er en svært vanlig tilstand. Flere hundretusener personer behandles med blodtrykksenkende medisiner i Norge.

Normalt versus for høyt blodtrykk

Hva som er normalt blodtrykk, varierer med alder og tilstedeværelse av andre risikofaktorer. Det normale blodtrykket stiger noe med alderen. Forhøyet blodtrykk starter ved 140/90 mmHg.

Forenklet kan vi si at det foreligger et for høyt blodtrykk når overtrykket (systolisk trykk) er over 140 og/eller når undertrykket (diastoliske trykk) er over 90. Men det behøver ikke å bety at du skal behandles med medisiner for å få ned blodtrykket. Betydningen av et forhøyet trykk avhenger av hvor mange andre risikofaktorer du har:

  • Alder - risikoen øker med alderen
  • Kjønn - menn har høyere risiko enn kvinner
  • Røyking
  • Høyt kolesterol
  • Diabetes
  • Tidligere hjertekarsykdom

Jo flere risikofaktorer du har, jo viktigere er det å få senket et lett eller moderat forhøyet blodtrykk. Motsatt, hvis du ikke har andre risikofaktorer, aksepteres et noe høyere blodtrykk.

Dersom du har et blodtrykk høyere enn 160/100 mmHg, vil du vanligvis trenge medikamentell behandling i tillegg til livsstilsendringer, uavhengig av andre risikofaktorer. 

Summen av alle risikofaktorer omtales som totalrisiko, mer om det nedenfor.

Høyt blodtrykk, årsak

Årsakene til høyt blodtrykk er ikke sikkert kjent. Mer enn 90 prosent av alle som undersøkes for høyt blodtrykk, har ikke noen sikker påvisbar årsak.

Høyt blodtrykk antas å være resultatet av et samspill av mange faktorer. Arv er en medvirkende hos mange, og kostholdet har betydning. Mosjon og fysisk aktivitet ser ut til å motvirke høyt trykk, mens overvekt og stress gir en økning. Enkelte nyre- og hormonsykdommer kan også gi blodtrykkstigning.

Høyt blodtrykk, diagnostikk

Blodtrykket varierer fra dag til dag og fra minutt til minutt. For å stille en sikker diagnose kreves det derfor at blodtrykket holder seg forhøyet ved gjentatte målinger over uker og måneder. Hvis blodtrykket kun er moderat forhøyet, anbefales det å observere blodtrykket i 3-6 måneder, med gjentatte målinger, før man tar stilling til om blodtrykket skal behandles med medisiner.

Som ledd i utredningen tas det blodprøver for å måle kolesterol, sjekke blodsukker og utelukke eventuell nyresykdom eller stoffskiftesykdom. En EKG-undersøkelse viser om hjertet har blitt overbelastet på grunn av det høye trykket. Ved tvil om diagnosen brukes også registrering av blodtrykket gjennom hele eller deler av døgnet (16-24-timers blodtrykk), eller du foretar hjemmemålinger av blodtrykket selv.

Totalrisiko

Siden blodtrykket bare er én av flere risikofaktorer for å utvikle hjerte- og karsykdom, legges det avgjørende vekt på å avdekke totalrisikoen. Andre risikofaktorer er forekomst av hjertekarsykdom i familien (foreldre og søsken), røyking, høyt kolesterol, diabetes type 1 eller type 2, overvekt, det å være mann. Det er summen av alle disse risikofaktorene som bestemmer din totalrisiko. Jo flere risikofaktorer, jo større grunn til å behandle blodtrykket med både livsstilsendringer og medisiner. Jo færre risikofaktorer, jo større grunn til å satse kun på livsstilsendringer.

Høyt blodtrykk, behandling

Hensikten med å behandle høyt blodtrykk er å minske risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Effekten av behandlingen er størst når det gjelder forebygging av hjerneslag, i noe mindre grad reduseres også risikoen for angina og hjerteinfarkt. Egenbehandling er uansett viktig, og kan være tilstrekkelig når det er påvist et mildt forhøyet blodtrykk (systolisk 140 til 160 mmHg).

Egenbehandling

Det er flere ting du selv kan gjøre for å senke blodtrykket og redusere risikoen. Mosjon er viktig. Kostomlegging til mer fisk, fiber, frukt og grønnsaker, og mindre fett og salt, kan være nyttig. Fedme og overvekt øker risikoen, og vektreduksjon er et viktig tiltak. Røyking øker risikoen betydelig, og det er viktig at den som røyker slutter med det. Antall dagligrøykere i Norge er nå (2019) nede i 9%, så dette rådet gjelder stadig færre. 

Medikamentell behandling

Det finnes en rekke medikamenter som kan redusere blodtrykket. Valg av medikament vurderes individuelt, men mest brukt er vanndrivende medisiner (tiazider), ACE-hemmere, angiotensin II-blokkere og kalsiumblokkere. Betablokkere brukes også, først og fremst hvis du samtidig har angina pektoris eller hjertesvikt. Ofte blir det nødvendig å kombinere flere medikamenter for å få tilstrekkelig effekt med færrest mulig bivirkninger.

Høyt blodtrykk, forløp og prognose

Dersom høyt blodtrykk forblir ubehandlet i mange år, øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Den totale risikoen for slik sykdom avhenger imidlertid av flere faktorer. Det er derfor viktig å se på andre ting enn kun blodtrykket.

Medisiner kan ikke erstatte en sunn livsstil! Vanligvis er blodtrykksbehandling livslang. Men det hender at en omlegging av livsstilen medfører så store forbedringer at blodtrykket kan reguleres uten medisiner.

Vanlige komplikasjoner ved forhøyt blodtrykk er hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertesvikt og nyreskade.

Mange har problemer med å motivere seg til å ta medisiner i årevis for en "sykdom" de ikke merker noe til. Det er imidlertid en sterk anbefaling, basert på solid forskning, at medisinene brukes dersom blodtrykket er vesentlig forhøyet og livvstilstiltak alene ikke fører til målet. 

Vil du vite mer?