Informasjon

Perkutan koronar intervensjon, PCI

Er PCI holdbar?

Etter at PCI ble innført som standard behandling ved hjerteinfarkt er overlevelsen betydelig bedret! I år 2000 var dødeligheten innen 30 dager etter et akutt hjerteinfarkt ca. 9 %. I 2009 var dette redusert til 2,5 % i Norge, og senere enda lavere. De nordiske landene har den laveste dødeligheten i verden på dette området.

Noen pasienter (ca. 10%) får tilbakefall i løpet av ett år etter inngrepet. I slike tilfeller er det aktuelt å gjøre ny stenting. Eventuelt kan operasjon bli aktuelt.

For å forebygge nye plager etter PCI behandles alle med blodfortynnende medisin (Albyl-E) og kolesterolsenkende medisin. Når man bruker medikament-stent, brukes 2 blodfortynnende preparater det første året. De fleste får også tillegg av betablokker, og blodtrykksbehandling ved behov. Mosjon, sunt kosthold og røykeslutt er også av stor betydning for å forebygge tilbakefall av angina eller infarkt.

Det anbefales å vente med eventuell kirurgi for andre tilstander til det er gått ca. et halvt år etter stentingen.

Forrige side Neste side