Informasjon

Blodtrykksmåling

Høyt blodtrykk betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Det er en risikofaktor for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt.

Hva er høyt blodtrykk?

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet og medfører en risiko på lang sikt for utvikling av hjerneslag og hjerteinfarkt.

Blodtrykket er den kraften som utøves av blodet mot blodåreveggen i pulsårene (arteriene) når det flyter gjennom blodårene. Blodtrykk angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i pulsårene når hjertet trekker seg sammen og pumper blodet ut i hovedpulsåren (det systoliske trykket). Undertrykket er trykket i pulsårene mellom hjerteslagene når hjertet hviler (det diastoliske trykket). Et blodtrykk på 150/90 betyr altså at trykket er 150 på det høyeste, og 90 på det laveste.

Blodtrykket måles av ulike grunner. Ved besøk på legekontoret eller sykehuset kontrolleres blodtrykket ofte for å oppdage eller følge opp et forhøyet blodtrykk. Et moderat høyt blodtrykk gir nesten aldri symptomer, det kan kun påvises gjennom at blodtrykket måles. I akuttmedisinen er det oftest et lavt eller synkende blodtrykk som skal påvises for å oppdage om en pasient blir dårligere eller for å vurdere effekten av en medisin som er gitt.

Måling av blodtrykket

Det finnes flere måter å måle blodtrykket på. Mest utbredt er manuelle og automatiske målinger. Blodtrykket måles oftest i armene, men iblant måles det i bena. Blodtrykket kan måles liggende, sittende og i blant stående. Her beskrives først og fremst den manuelle metoden med blodtrykksmåling i armen, sittende.

Blodtrykk angis i måleenheten millimeter kvikksølv (mm Hg). Det er viktig at legen bruker en blodtrykksmansjett (rundt overarmen) med riktig størrelse. Dersom mansjetten er for stor, måles et for lavt blodtrykk. Dersom mansjetten er for liten, måles et for høyt blodtrykk. For å få et så riktig som mulig resultat av blodtrykksundersøkelsen måles trykket vanligvis tre ganger hvis trykket ditt er forhøyet, eller hvis du kommer til kontroll av blodtrykksbehandling. Gjenomsnittet av de to siste målingene er vanligvis det som registreres.

Ideelt sett skal blodtrykket ligge omkring 120/80. Hos de fleste vil det bli høyere med alderen. Når overtrykket blir 140-150 eller undertrykket blir 90-100 kaller man det mild hypertensjon. Dersom overtrykket er 160-180, eller undertrykket er 100-110, kalles det moderat hypertensjon. Enda høyere trykk kalles alvorlig hypertensjon. Moderat og alvorlig hypertensjon skal nesten alltid behandles med blodtrykksmedisiner.

Måling av blodtrykket

Blodtrykket stiger og synker raskt når vi er i aktivitet. Før blodtrykksmåling skal du derfor sitte i ro i minst 10 minutter, helst lenger. Kaffe kan øke blodtrykket, og du bør ikke drikke kaffe i timene før en blodtrykksmåling.

Stress og angst kan øke blodtrykket vesentlig hos enkelte. Disse kan ha et svært høyt blodtrykk under undersøkelsen, selv om trykket vanligvis er normalt. Dette kalles ofte "kontorblodtrykk" eller "hvitfrakksblodtrykk", ettersom det oppstår på legekontoret. Personer med kontorblodtrykk kan få med seg et blodtrykksapparat og gjøre målinger selv under trygge omstendigheter hjemme. I økende grad gjøres det nå 24-timers automatiske målinger av blodtrykket for å få mest mulig korrekte målinger. Dette foregår ved at et blodtrykksapparat er koblet til armen din og automatisk foretar målinger gjennom et helt døgn.

Automatisert elektronisk måling

Det elektroniske blodtrykksapparatet måler det maksimale trykket i mansjetten, hvilket tilsvarer det gjennomsnittlige trykket inne i pulsårene (intraarterielt). Systolisk og diastolisk trykk kalkuleres så ut fra en empirisk basert algoritme. Teknikken er langt mer sårbar for feilkilder enn de andre målemetodene, f.eks. stive årer hos eldre mennesker og arytmier. Bruken av automatisk elektronisk apparatur øker. 

Dagens anbefalinger vedrørende blodtrykksverdier og risiko for å få hjerte- og karkomplikasjoner er ikke basert på elektroniske målinger, men på ordinære målinger med kvikksølvmanometer. Det innebærer en ekstra usikkerhet knyttet til hvor gode de elektroniske målingene er til å forutse fremtidig hjerte og karsykdom.

24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling

Denne metoden innebærer automatiserte målinger av trykket på overarmen over en 24-timersperiode mens du som pasient utfører dine daglige gjøremål. 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling vil kunne oppdage pasienter med "hvitfrakks"-hypertensjon og pasienter med maskert hypertensjon (måler lavere trykk på kontoret). Mens "hvitfrakks"-hypertensjon ikke er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, så underestimerer maskert hypertensjon en slik risiko.

Det er økende dokumentasjon på at blodtrykk bør måles hjemme, enten via 24-timers monitorering eller via egenmålinger, før behandling startes. Slike målinger synes å gi lavere blodtrykksverdier, og de synes å være bedre prognostiske indikatorer på de ugunstige effekter av hypertensjon.

Vil du vite mer?