Informasjon

Blodlevringstid, PT-INR

PT-INR, også kalt INR, er en blodprøve som måler hvor rask blodet ditt levrer seg (koagulerer) i forhold til vanlig blodlevringstid. Den brukes først og fremst for å måle effekten av blodfortynnende behandling med K-vitamin hemmeren warfarin (Marevan).

Hva er PT-INR?

Blodets levringstid (koagulasjonstid) kan måles i en blodprøve kalt protrombintid, PT. Ved måling av protrombintid tilsettes kalsium og et levringsfremmende stoff i blodprøven, og tiden det tar til blodet har levret seg/koagulert måles i sekunder. PT-INR er en forkortelse for Protrombintid-Internasjonalt Normalisert Ratio, og er forholdet mellom hvor raskt blodet ditt levrer seg i forhold til normal levringstid. INR på 1 tilsier normal levringstid, INR på 2 betyr at blodet bruker dobbelt så lang tid på å levre seg og INR på 3 betyr tredoblet levringstid.

Det er en mengde stoffer i blodet som regulerer blodlevringstiden. INR måler kun levringstid relatert til noen av disse - de vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene II, VII og X. Testen brukes først og fremst for å kontrollere effekten av blodfortynnende behandling med warfarin (Marevan), og testen vil ikke kunne måle effekt av blodfortynnende midler som påvirker andre deler av blodlevringssystemet, for eksempel acetylsalisylsyre.

Normale verdier

INR måles vanligvis i blod fra fingertuppen din (kapillært blod). Om blodprøven skal sendes til analyse ved et sykehuslaboratorium, tas blodprøven fra en vene i armen din. Prøven (fullblod eller blodplasma) blir da tilsatt et stoff som hemmer blodlevringen, sitrat, for at blod eller plasma ikke skal levre seg før analysen er utført.

 • Uten warfarin: INR = 1,0 (mellom 0,8 og 1,2)
 • Ønskelige verdier med warfarin:
  • Etter blodpropp i legg, lår eller lunge og forkammerflimmer/atrieflimmer: INR mellom 2,0 og 3,0
  • Etter blant annet hjerteinfarkt eller innsetting av mekanisk hjerteklaff: INR mellom 2,5 og 3,5
  • Når warfarin brukes i kombinasjon med acetylsalisylsyre (Albyl-E): INR mellom 2,0 og 3,0
  • Ved små inngrep som tanntrekking, tapping av leddvæske bør INR være mellom 1,8 til 2,5

Når måles PT-INR?

 • Ved kontroll av effekt av blodfortynnende behandling med warfarin
  • Effekten av warfarin varierer mye fra person til person, og påvirkes av mange faktorer, blant annet av en del matvarer og andre medisiner. Derfor må INR-verdien kontrolleres regelmessig
  • Ved stabile INR-verdier er det vanlig å kontrollere prøven hver fjerde til sjette uke
 • Ved undersøkelse av leverfunksjonen
 • Ved undersøkelse med tanke på blødertilstander som skyldes mangel på blodlevringsstoffene faktor II, faktor VII eller faktor X
 • PT-INR brukes ikke til kontroll av nye antikoagulasjonsmidler (DOACs)
  • PT-INR metodene som benyttes i norske laboratorier (Owren metoder) er lite følsomme for å fange opp behandling med direkte perorale antikoagulasjonsmidler (dabigatran, rivaroxaban, apixaban og edoxaban)

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Hos personer som bruker warfarin som blodfortynnende medisin
 • Ved nedsatt leverfunksjon med redusert produksjon av blodlevringsstoffer i leveren
 • Ved mangel på vitamin K
 • Ved enkelte blødersykdommer 

Lave verdier

 • Hos personer som bruker warfarin bør INR ikke være under 2,0

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Legen din vurderer om det ut ifra prøvesvaret er behov for å justere på dosen av warfarin.