Informasjon

Addisonkrise - akutt binyrebarksvikt

Akutt mangel på binyrebarkhormoner kan utløse en livstruende tilstand, en såkalt Addisonkrise. Tilstanden utløses oftest av en akutt infeksjonssykdom hos pasienter som behandles for binyrebarksvikt

Temaside om Korona

Hva er Addisonkrise?

Dette er et fenomen som kan oppstå ved binyrebarksvikt og skyldes en akutt mangel på hormonene glukokortikoider og mineralkortikoider som produseres i binyrebarken. Les mer om tilstandene binyrebarksvikt og primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom).

Addisonkrise er en sjelden tilstand, men blant pasienter med binyrebarksvikt er dette ingen uvanlig komplikasjon. Det er en livstruende tilstand som oppstår på grunn av for lite binyrebarkhormoner i kroppen, og tilstanden krever øyeblikkelig behandling.

Årsak

Kortisol er kroppens "stresshormon". Dette er et hormon kroppen må ha tilgang til for å kunne fungere. Det kan være flere årsaker til at kroppen ikke klarer å produsere tilstrekkelig av dette hormonet.

Binyre

Sekundær binyrebarksvikt. Det vanligste er at pasienten over lengre tid (over 3 uker) har blitt behandlet med kortison, og at dosene har vært så høye og langvarige at kroppen ikke lenger behøver å produsere dette hormonet selv. Som regel vil kroppens egenproduksjon komme tilbake etter slik behandling, men dette kan ta litt tid. Dersom behandlingen med kortison plutselig stanses, vil ikke binyrene klare å starte opp produksjonen igjen raskt nok, og det oppstår en akutt mangel på dette livsviktige hormonet.

Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom). En litt annen variant kan inntreffe hos pasienter med kronisk primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom). Så lenge diagnosen ikke er stilt, vil pasienten være i underskudd på binyrebarkhormoner. Mangelen på kortisol vil utvikle seg gradvis, men en dag vil produksjonen bli for liten. 

For lav dosering av dette hormonet kan også være et problem, særlig i stressituasjoner hvor kortisolbehovet øker (se artikkel om dosejustering ved Addisons sykdom). Feber, akutte alvorlige sykdommer, operasjoner, eventuelt harde/langvarige fysiske påkjenninger er eksempel på slikt stress. Psykisk stress påvirker også kortisolbehovet.

Når kan en Addisonkrise oppstå?

Pasienter med binyrebarksvikt/Addisons sykdom hvor diagnosen ikke er stilt, kan utvikle en krise dersom de får en akutt febersykdom, gjennomgår en operasjon eller lignende. 

En vanliger årsak er at pasienter som får behandling for en binyrebarksvikt, ikke øker kortisondosen tilstrekkelig i forbindelse med en stressituasjon. Typiske stressituasjoner som krever økte kortisondoser hos pasienter med binyrebarksvikt, omfatter:

 • Infeksjoner
 • Skader, brannskader eller operasjoner
 • Graviditet, fødsel
 • Høyt stoffskifte
 • Enkelte legemidler
 • Psykisk stress eller fysiske påkjenninger som hard trening/langvarige turer
 • Oppkast/diaré, for eksempel ved omgangssyke (redusert opptak av kortisontablettene)

Diagnosen

Addisonkrise er en akutt, livstruende tilstand. Raskest mulig innleggelse på sykehus er nødvendig. Behandling med intravenøs væsketilførsel bør om mulig startes før transport til sykehuset.

Følgende situasjoner gir ekstra mistanke om Addisonkrise:

 • Akutt sykdom hos pasient med kjent primær eller sekundær binyrebarksvikt
 • Akutt sykdom hos pasient som bruker glukokortikoider (eks. Prednisolon) tilsvarende mer enn 7,5 mg per dag og har benyttet dette i mer enn tre uker (særlig om doser er blitt glemt, eller at man har avsluttet behandlingen brått).
 • Pasienter med blodforgiftning og alvorlig blodtrykksfall som ikke reagerer normalt på behanding.
 • Blodprøvesvar kan gi mistanke om tilstanden, men spesifikke og litt uvanlige blodprøver må analyseres for å bekrefte diagnosen. Disse prøvene inngår ikke i "standard-prøvene" ved innleggelse på sykehus, men blir bestilt ved særlig mistanke. Så uten mistanke om diagnosen, kan tilstanden overses.

Sykehistorie og funn

Addison-krise medfører akutte og alvorlige symptomer. I løpet av kort tid blir allmenntilstanden dårlig og man får feber, det er vanlig med slapphet, svimmelhet, blekhet, magesmerter, ofte med ledsagende kvalme og oppkast, man kan bli sløv og forvirret. Ved undersøkelse påvises det lavt blodtrykk og rask puls. Uten behandling kan pasienten bli bevisstløs i løpet av kort tid. 

Etter innleggelse i sykehus bekreftes tilstanden ved påvisning av for lite kortisol i blod. Men behandlingen startes straks, utne å vente på svar på blodprøver. 

Behandling

Målet med behandlingen er raskt å korrigere underskuddet på hormoner, salter og væske. Dernest må en forsøke å finne årsaken til at dette har skjedd, slik at liknende tilfeller kan unngås i fremtiden.

Behandlingen er intravenøs tilførsel av kortisol (hydrokortison) og intravenøs tilførsel av medisinsk saltvann. 

Pasienter som behandles for binyrebarksvikt, bør utstyres med medikamentkort som viser medisinene og doseringen. De må også vite at de skal øke kortisondosene ved febersykdom og ved stessende situasjoner. Alle med binyrebarksvikt bør ha tilgang til en kortisonsprøyte hjemme som kan settes av pasienten selv eller andre ved kvalme, brekninger og diaré - og ved klar mistanke om at det har oppstått en Addisonkrise.

Etter Addisonkrisen

Addisonkrise er en livstruende tilstand som en må forsøke å unngå. Noen ganger debuterer en binyrebarksvikt med en slik krise, og det første anfallet kan derfor være vanskelig å unngå.

Når risikoen for tilstanden er kjent, er det viktig at en tar grep for å unngå at det oppstår en Addisonkrise. Ubehandlet vil tilstanden føre til død, men om tilstanden får den behandlingen som trengs i tide, vil de aller fleste kunne returnere til dagliglivet som før.

Vil du vite mer

Pasientorganisasjoner