Informasjon

Binyrebarksvikt

Binyrebarksvikt påvises ved blodprøve. Symptomer som svakhet, manglende apetitt, magesmerter, leddsmerter og mørkere hud enn forventet er blant symptomene som gir mistanke om sykdommen.

Behandling

Behandlingen tar sikte på å opprette et mest mulig likt hormonnivå som det kroppen normalt har, gjennom inntak av medisiner. Målet med behandlingen er å gi best mulig livskvalitet, minst mulig risiko for uheldige bivirkninger av sykdom eller behandling, samt normalisering av leveutsiktene. Hos de som er rammet av en alvorlig binyrebarksvikt, vil livslang behandling være nødvendig.

De aller fleste får nok en noe høyere dose binyrebarkhormoner gjennom behandlingen enn det kroppen selv ville sørget for. Lavere behandlingsdose enn nødvendig fører ofte til slapphetssymptomer og redusert stresstoleranse, og en tredel av pasientene er arbeidsuføre.

Pasienter med slik sykdom må utstyres med medikamentkort som viser diagnose, medikamenter og dosering. Ofte er det også nødvendig å kunne gi medisin via sprøyte dersom pasienten blir ute av stand til å ta de livsnødvendige medisinene som tabletter. Pasienten må være klar over sin reduserte toleranse for psykiske og fysiske påkjenninger, og lære å øke kortisondosen i situasjoner som tilsier stress for kroppen. Eksempler på dette kan være lange ski/-sykkelturer, feber (ved feber 38-39°C dobles døgndosen). Store operasjoner og alvorlig stress (hjerteinfarkt og liknende) kan tilsi et behov for å 10-doble den vanlige døgndosen. Når stressfaktorene er borte, normaliseres kortisoninntaket.

Det er ønskelig at kortison-behandlingen skal være mest mulig lik kroppens egen produksjon av dette hormonet. Døgnvariasjonenen til dette hormonet tilsier at behandling med kortison i dosen 12,5 mg morgen, 6,25 mg middag og 6,25 mg kveld er et godt utgangspunkt for behandling av en normal voksen. OBS! Vær klar over at det må gjøres individuelle tilpassninger for den enkelte pasient med tanke på dose. Det ideelle er å behandle med lavest mulig dose som gir symptomfrihet. Det finnes en rekke kortisonvarianter, og styrken på disse medikamentene er ikke lik. Doseringen over gjelder for preparatet Cortison.

Ved primær binyrebarksvikt er det i regelen behov for tilleggsbehandling med mineralkortikoid (fludrokortison), dette er som regel ikke nødvendig ved den sekundære varianten av lidelsen. Slik behandling må justeres individuelt etter flere parametere. I Sverige anbefales også behandling med kjønnshormon ved binyrebarksvikt. Det er ikke vist i studier at slik behandling har sikre positive effekter, og slik behandling anbefales ikke fra norsk hold.

Erstatningsbehandling med de hormonene en mangler, lindrer vanligvis symptomene. Mange pasienter med binyrebarksvikt har likevel vedvarende slapphet, slitenhet, og redusert stresstoleranse som kan nedsette arbeidskapasiteten.

Behandling av Addisons krise omtales i eget dokument. Det er viktig å lære å leve med tilstanden, slik at en kan tilpasse dosen med kortison ved stressende situasjoner - aller helst ved å ta medisinene før en får behov for dem, og ikke etter.

Forrige side Neste side