Informasjon

Nyreskade ved diabetes

20 til 40 prosent av pasienter med type 1- og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen.

Hva er nyreskade ved diabetes?

Diabetes forekommer i to former. Type 1-diabetes som i de fleste tilfeller oppstår hos unge mennesker og må behandles med insulin. Type 2-diabetes som debuterer i voksen alder, og som bare unntaksvis behandles med insulin. Begge formene kan med tiden kompliseres med skader på de mindre blodårene, noe som etterhvert kan gi skader på synet, nervene i kroppen og nyrene. I tillegg kommer økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Nyreskade ved diabetes betegnes diabetisk nefropati på fagspråket. Tilstanden er karakterisert ved økt utskillelse av protein (albumin) i urinen hos en person med diabetes, og som ikke har annen nyresykdom. De fleste som får nyreskade ved diabetes, har samtidig skade på synet (retinopati), og de har høyt blodtrykk.

diabetisk nefropati
Animasjon av diabetisk nefropati

Vi skiller mellom to grader av nyreskade.

  • Mikroalbuminuri er en tilstand med begrenset proteintap via nyrene.
  • Makroalbuminuri er en tilstand med betydelig proteintap i nyrene og er uttrykk for at det er oppstått større skader på nyrene.

Dersom det foreligger mikro- eller makroalbuminuri, er det stor sannsynlighet for at det foreligger andre av de overnevnte skader som følge av mangeårig og ofte dårlig kontrollert diabetes.

Neste side