Informasjon

Nyreskade ved diabetes

20 til 40 prosent av pasienter med type 1- og type 2-diabetes rammes av nyreskader som en senkomplikasjon til sykdommen.

Hva er nyreskade ved diabetes?

Diabetes forekommer i to former. Type 1-diabetes som i de fleste tilfeller oppstår hos unge mennesker og må behandles med insulin. Type 2-diabetes som debuterer i voksen alder, og som bare unntaksvis behandles med insulin. Begge formene kan med tiden kompliseres med skader på de mindre blodårene, noe som etterhvert kan gi skader på synet, nervene i kroppen og nyrene. I tillegg kommer økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Nyreskade ved diabetes betegnes diabetisk nefropati på fagspråket. Tilstanden er karakterisert ved økt utskillelse av protein (albumin) i urinen hos en person med diabetes, og som ikke har annen nyresykdom. De fleste som får nyreskade ved diabetes, har samtidig skade på synet (retinopati), og de har høyt blodtrykk.

diabetisk nefropati
Animasjon av diabetisk nefropati

Vi skiller mellom to grader av nyreskade.

  • Mikroalbuminuri er en tilstand med begrenset proteintap via nyrene.
  • Makroalbuminuri er en tilstand med betydelig proteintap i nyrene og er uttrykk for at det er oppstått større skader på nyrene.

Dersom det foreligger mikro- eller makroalbuminuri, er det stor sannsynlighet for at det foreligger andre av de overnevnte skader som følge av mangeårig og ofte dårlig kontrollert diabetes.

Hyppigheten av nyreskade ved diabetes

Nyreskade som følge av diabetes er den ledende årsaken til kronisk nyresykdom hos pasienter aktuelle for nyretransplantasjon, og tilstanden er forbundet med økt hjertekar dødelighet. Tilstanden rammer med tiden ca. 20-40% av pasienter med diabetes type 1 og 2, hyppigst ved type 1-diabetes.

Nyreskaden

Mikroalbuminuri utvikler seg over tid til makroalbuminuri, dog er det ingen lovmessighet som tilsier at alle får makroalbuminuri, og med riktig behandling er det også noen som får normalisert nyrefunksjonen. Idag ser det ut til at 30-45% av pasienter med mikroalbuminuri utvikler makroalbuminuri (proteinuri) over en 10 års periode, et lavere tall enn tidligere sannsynligvis på grunn av bedre behandling.

Nyreskaden skyldes at diabetessykdommen med årene medfører endringer i nyrene. Små blodårer blir trangere, og de delene av nyrene som filtrerer ut urinen (glomeruli og nefroner) blir forandret og fungerer dårligere. Den nedsatte nyrefunksjonen medfører økt utskillelse av proteinet albumin i urinen, noe vi altså kan påvise ved en enkel undersøkelse av urinen. Nyreskaden ved diabetes øker med varigheten av diabetes, men dårlig regulert diabetes er en vel så viktig faktor. Også arvelige faktorer spiller inn. Høyt blodtrykk, røyking, høye kolesterolverdier og sammensetningen av kosten er medvirkende risikofaktorer.

Diagnostikk av nyreskade ved diabetes

Diagnosen stilles ved påvisning av albumin i urinen. Urinprøven kan tas når som helst. Det er ikke nødvendig å samle all urin i ett døgn slik man gjorde tidligere. Vanlige teststrimler som legekontoret (eller du selv) bruker, påviser albumin i størrelsesorden 100-300 mg/L. Hvis denne testen ikke viser albuminuri, benyttes en annen prøve som er i stand til å påvise mindre mengder albumin i urinen (mikroalbuminuri). Det er viktig å oppdage mikroalbuminuri så tidlig som mulig, slik at behandlingen kan intensiveres og du kan unngå forverring av nyreskaden. Stigende albuminverdier i urinen betyr i de fleste tilfeller økende nyreskader (diabetisk nefropati) både ved type 2- og ved type 1-diabetes.

Undersøkelse på mikroalbuminuri bør utføres årlig på pasienter med diabetes. Ved type 1-diabetes bør kontrollen starte etter 5 år med sykdommen, eller tidligere ved dårlig kontroll over sykdommen. Ved type 2-diabetes bør kontrollene starte ved diagnosetidspunktet - fordi ca. 7% av dem allerede har mikroalbuminuri på dette tidspunktet - og deretter årlig.

Det er viktig at den årlige kontrollen av urinen på mikroalbuminuri blir utsatt dersom du har urinveisinfeksjon, blod i urinen, akutt febersykdom, har nettopp utført kraftige fysiske anstrengelser, hatt kortvarig svært høyt blodsukker, har dårlig kontrollert høyt blodtrykk eller hjertesvikt. Da vil prøven kunne vise albuminuri som skyldes en forbigående økning i proteinmengden i urinen, og som ikke skyldes større skader på nyrene.

Totalvurdering av helsetilstanden

Siden nyreskade bare er en av mange komplikasjoner til diabetes, er det viktig at legen gjør en grundig undersøkelse av deg ved årskontrollen. Det legges vekt på om du selv har merket tegn til synsforstyrrelser, nedsatt følesans i føtter eller hender, om du får smerter i brystet ved anstrengelser eller smerter i bena ved gange over en viss distanse.

Ved legeundersøkelsen kontrolleres blodtrykk, hjerte, lunger, sirkulasjon i bena, eventuelt øynene (ofte blir denne kontrollen overlatt til øyelege).

Foruten urinprøve tas det også blodprøver til undersøkelse på blodsukker, langtidsblodsukker (HbA1c), nyrefunksjon og kolesterol.

Henvisning til spesialist?

De fleste pasienter med type 1-diabetes kontrolleres av spesialister ved sykehusene. Men dersom du går til kontroller hos allmennlege, vil det være aktuelt å henvise deg til spesialist dersom du har tegn til nyreskade. Når det gjelder pasienter med type 2-diabetes, vurderes henvisningsindikasjon i forhold til andre risikofaktorer og behandlingsmål. Som en hovedregel bør du henvises når nyrefunksjonen (kreatininverdien) er klart nedsatt.

Forebyggende behandling av nyreskade ved diabetes

Hovedmålet med diabetesbehandlingen er å forebygge organskader, deriblant nyreskade. Dersom det likevel utvikler seg mikroalbuminuri, er målet å forhindre forverring av skaden fra mikroalbuminuri til makroalbuminuri og nefropati.

Grunnlaget for forebygging av diabetisk nefropati er behandling av tilstandens kjente risikofaktorer, faktorer som samtidig er kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom: Høyt blodsukker, høyt blodtrykk, røyking og høyt kolesterol.

Behandlingen av blodsukkeret har som mål å holde langtidsblodsukkeret (HbA1c) omkring 7%. Behandlingen av blodtrykket har som mål å få blodtrykket under 130/80 mmHg eller enda lavere (125/75) dersom det skilles ut større mengder protein fra nyrene og nyrefunksjonen er nedsatt. Det har vist seg at streng kontroll av blodtrykket kanskje er det aller viktigste ved behandlingen. Det er også viktig å forhindre at du får urinveisinfeksjoner, at du ikke bruker medisiner som kan skade nyrene, at du ikke misbruker smertestillende midler (paracetamol), at du unngår å bli utsatt for røntgenkontrastmidler mange ganger. Legene vil dessuten være tilbakeholdne med å gjøre undersøkelser gjennom urinrøret ditt.

Gjennom slik forebyggende behandling hindres utviklingen av mikroalbuminuri eller videreutvikling fra mikroalbuminuri til makroalbuminuri. Det reduserer også dødeligheten av hjerte- og karsykdommer hos pasienter med type 1- og 2-diabetes.

Behandling av oppstått nyreskade

Målet er å hindre ytterligere forverring av nyrefunksjonen hos pasienter med makroalbuminuri og forekomst av hjertekarsykdom. Behandlingsprinsippene er de samme som de som brukes i forebyggingen av nyreskade, men flere samtidige behandlinger og mer intensive regimer brukes.

Intensiv kontroll og behandling av blodsukkeret og blodtrykket står helt sentralt. Ofte benyttes tablettbehandling (statin) for å senke kolesterolet ditt. Disse behandlingene medfører at du må bruke både tre og fire og noen ganger enda flere medikamenter samtidig. Røykeslutt er også en viktig del av behandlingen. Det kan være aktuelt å anbefale at du bruker Albyl-E daglig for å forebygge hjerte- og karsykdom.

Det ser også ut til at du bør være enda mer kritisk vedrørende ditt kosthold. I korttidsstudier er det vist at kyllingkjøtt, som den eneste kjøttkilden (større andel flerumettede fettsyrer), reduserer albuminutskillelsen og kolesterolet. Du bør derfor overveie å bruke magert kjøtt som kylling, som den eneste kjøttkilden i kosten din.

Prognosen

Det viktigste er å forebygge utvikling av nyreskade. Men dersom du utvikler mikroalbuminuri, kan du med riktig og intensiv behandling forhindre at det oppstår nyreskade. Og selv i de tilfeller hvor det er oppstått større nyreskade, kan intensiv behandling bremse utviklingen og forhindre komplikasjoner.

Kurstilbud

Type 2-diabetes er en folkesykdom. God kunnskap om sykdommen vil gjøre det lettere for deg å etterleve behandlingsrådene, noe som gir bedre prognose. Opplæring av pasienter med type 2-diabetes er imidlertid tidkrevende, og de færreste legekontor har et godt opplæringstilbud. Norsk Helseinformatikk (NHI) har nå laget et nettbasert kurs for pasienter. Kurset finnes i to deler: Del 1 som tar ca. 2 timer, og del 2 som tar ca. 10 timer (anbefales å bli tatt stykkevis).

Del 1 gir deg en oversikt over sykdommen og er et fullverdig kurs. I del 2 får du en grundigere gjennomgang med praktiske opplysninger om blant annet kosthold.

Kurset består av en rekke foredrag, informasjonsartikler og quizer. Du får hele tiden sjekket om du har lært noe.

Her finner du kurset: http://kurs.nhi.no/ovrige.

Vil du vite mer?