Informasjon

Øker diabetesmedisin risikoen for hjertekarsykdom?

I mai 2007 ble det kjent at en type diabetesmedisin øker risikoen for hjertedød og hjerteinfarkt. Men både lederartikkelen i tidsskriftet som publiserte metaanalysen, og FDA, mener at studien har svakheter og at det må mer forskning til.

Temaside om Korona

Rosaglitazon ble trukket fra europeiske land i sept. 2010.

I mai 2007 ble det publisert en metaanalyse (samleanalyse) i The New England Journal of Medicine som viste at diabetesmedisin som inneholder rosiglitazon (Avandia, Avandamet, eller Avandaglim), øker risikoen for hjertedød og infarkt. I følge samleanalysen, som omfatter 42 ulike studier, øker risikoen for hjertedød med 64 prosent (odds ratio, OR = 1,64) og risikoen for hjerteinfarkt øker med 43 prosent (OR = 1,43). Disse tallene fortoner seg umiddelbart som formidable, men eksempelvis innebærer en økning i risiko for hjerteinfarkt på 43 prosent at risikoen for den enkelte pasient øker fra 0,4 prosent (absolutt risiko) til 0,57 prosent. Tallene på 64 prosent og 43 prosent røper heller ikke noe om usikkerheten (konfidensintervallene) som er knyttet til disse tallene.

Flere svakheter

I lederartikkelen i samme utgave av The New England Journal of Medicine påpekes det at metaanalysen har både flere styrker og flere svakheter. Forfatterne av lederartikkelen anfører at risikoøkningen ikke er overbevisende. Noen få ekstra hendelser med hjerteinfarkt eller død, enten i den ene eller den andre retningen, kunne forandret konklusjonene i studien. Videre skriver de at gitt denne usikkerheten, kan ikke muligheten for at funnene skyldtes tilfeldigheter, utelukkes. Forfatterne av metaanalysen understreker også selv usikkerheten omkring funnene.

Liten absolutt økning

I følge InfoPOEMs (en litteraturtjeneste for leger) har metaanalysen foreløpig bare vist at korttidsbruk av rosiglitazon kan øke risikoen for hjerteinfarkt og død forårsaket av hjertekarsykdom. Den absolutte økningen av disse tilfellene var liten. Et overordnet mål med diabetesbehandlingen er å redusere risikoen for hjertekarsykdom, som er den hyppigste dødsårsaken blant pasienter med diabetes. Studier av lengre varighet, studier som er større, og som bruker mer spesifikke metoder, er nødvendig for å gi et mer definitivt svar på spørsmålet om rosiglitazon reduserer eller øker risikoen for hjertekarsykdom og død.

Har offentliggjort sikkerhetsadvarsel

FDA - USAs Food and Drug Administration - har offentliggjort en sikkerhetsadvarsel vedrørende rosiglitazon, men FDA vil analysere resultater fra flere studier før de trekker noen sikker konklusjon på om medikamentet virkelig øker risikoen for hjertekarsykdom.

Helhetlig behandling

Her i Norge gir Statens Legemiddelverk følgende råd til leger:

  • Pasienter som bruker legemidler som inneholder rosiglitazon, bør fortsette med behandlingen inntil all informasjon er analysert av myndighetene og det eventuelt blir gitt nye råd.
  • Alle pasienter med diabetes må få en helhetlig behandling. Dette gjelder både ikke-medikamentell behandling (kosthold, mosjon, røykeslutt) og medisinsk behandling av høyt blodtrykk, høyt blodsukker og forstyrrelser i blodlipidene.

Vil du vite mer?