Informasjon

Kontroll ved diabetes type 1

Diabetes type 1 krever regelmessige kontroller og oppfølging hos spesialist. Tidlig hjelp ved høyt blodsukker kan spare deg for alvorlige komplikasjoner. Vanligvis skjer slike kontroller hver tredje til fjerde måned.

Hvorfor bør diabetes kontrolleres?

Diabetes mellitus er en livslang tilstand med økt risiko for både akutte komplikasjoner og senkomplikasjoner. Kvaliteten på behandlingen er helt avgjørende for om komplikasjoner oppstår. Gjentatte episoder med svært høye eller svært lave glukose-verdier i blod gir økt risiko for komplikasjoner. Målsetningen med behandlingen er å sikre mest mulig stabile glukoseverdier, så nær opp mot de verdiene man ser hos personer uten diabetes. Dette kan være svært krevende, spesielt i perioder med sykdom eller store variasjoner i aktivitetsnivået. Noen ganger opplever man unormale glukoseverdier selv om alt er gjort på riktig måte.

Det er en målsetning at alle barn med diabetes type 1 skal få tilbud om å bruke insulinpumpe, og kontinuerlig vevsglukosemåler. 

Oppfølging med regelmessige kontroller er viktig for personer med diabetes type 1. Vi skiller mellom egenkontroll og kontroller utført ved legekontoret eller sykehuset.

Egenkontroll ved diabetes type 1

Alle personer med diabetes type 1 må kunne måle blodsukkeret selv. Sammen med en av dem som er ansvarlige for diabeteskontrollen (lege, sykepleier, helsesekretær), bør man jevnlig få sjekket sin måleteknikk og nøyaktigheten av eget blodsukkerapparat.

Personer med diabetes anbefales å føre diabetesdagbok. Behovet for blodsukkermålinger er avhengig av hvor høyt eller ustabilt blodsukkeret er. Vanligvis anbefales minst en måling i uken fastende og en måling to timer etter måltid. Ved insulinpumpebehandling skal blodsukkeret måles morgen og kveld.

Kontroller på sykehusets poliklinikk eller legekontoret

Vanligvis bør dette skje hver tredje til fjerde måned. En opplært medarbeider kan ta ansvar for rutinekontrollene. Disse bør bestå av målinger av blodsukker, blodtrykk, vekt, HbA1c, undersøkelse av føttene, samt forhold pasienten ønsker å ta opp.

Årskontrollen bør fokusere på om det er tilkommet komplikasjoner vedrørende blodtrykk, hjerte, lunger, sirkulasjon i føttene, nerveskader i føttene, analyser av kolesterol og fettstoffer, kreatinin, urinundersøkelse inkludert mikroalbuminuri. 

Kontroll hos øyelege anbefales årlig etter at man har hatt diabetes type 1 i mer enn fem år.

Hva er HbA1c?

HbA1c er en forkortelse for glykosylert hemoglobin A1. Hemoglobin er et oksygenbærende protein som finnes inne i røde blodceller. En liten andel av hemoglobinet har glukose bundet til seg. Denne andelen stiger dersom blodsukkeret er høyt over flere uker. Glykosylert hemoglobin A1 er derfor et godt mål for hvor godt blodsukkerreguleringen har fungert over en periode på flere uker.

Behandlingsmål ved diabetes type 1

For de fleste pasienter bør behandlingsmålet for HbA1c være omkring 53 mmol/mol (tilsvarer 7 prosent) når det kan oppnås med god livskvalitet og uten uakseptable hypoglykemiske episoder.

Vil du vite mer?