Informasjon

Subklinisk hypotyreose

Subklinisk hypotyreose – også kalt latent hypotyreose eller mild hypotyreose - er en tilstand hvor stoffskifteprøvene ligger på grensen til for lavt, uten at personen har tydelige symptomer eller plager forenlig med lavt stoffskifte

Blodprøven TSH er lett forhøyet, som om hjernen oppfatter at stoffskiftet er for lavt.

Hopp til innhold

Hvordan styres kroppens stoffskifte?

Kroppens stoffskifte reguleres nøye gjennom et samarbeid mellom senter i hjernen (hypotalamus), hjernevedhenget (hypofysen) og skjoldkjertelen (tyreoidea). 

Skjoldkjertelen lager tyroksin (T4 og T3), og produksjonen reguleres gjennom nært samarbeid med hypofysen (styringssentral i hjernen), via tyreoidea-stimulerende hormon (TSH).

skjoldkjertelsykdom
Animasjon om skjoldkjertelsykdom

Hypofysen registrerer til enhver tid stoffskiftet og tyroksinmengden i blodet. Om stoffskifteverdiene i blodbanen blir for lave, dannes det mer TSH, som igjen vil stimulere tyreoidea til å produsere mer T4 og T3.

Når TSH begynne å stige, vil skjoldkjertelen en periode kunne opprettholde normal produksjon av tyroksin, slik vi ser ved subklinisk hyporeose. Om tyreoideafunksjonen avtar ytterligere,vil tyreoideaverdiene gradvis synke, til tross av maksimal TSH stimulering. Vi får da manifest hypotyreose (primær hypotyreose).

Ved autoimmun sykdom i skjoldkjertelen dannes antistoff (anti-TPO) samtidig som kjertelens evne til å lage tyroksin svekkes.

Ved langvarig lavt tyroksin i kroppen vil økte mengder TSH stimulere skjoldkjertelen slik at den vokser og personen får struma. 

Diagnose

Diagnosen stilles ved blodprøve. Man finner forhøyet TSH (mellom 3,6 og 10 mIE/L), og normal FT4, ofte uten sikre symptomer eller tegn på hypotyreose. Om anti-TPO er forhøyet har personen en underliggende autoimmun tyreoiditt.

Tilstanden er forholdsvis hyppig. I den såkalte HUNT-studien fra Nord-Trøndelag fant man at 3,7% av mennene og 5,1% av kvinnene hadde subklinisk hypotyreose. Tilstanden blir hyppigere med økende alder, og ble funnet hos ca. 10% med alder over 80 år.

Hva skjer ved lavt stoffskifte

Lavt stoffskifte, hypotyreose, påvirker alle kroppens celler og organer. En rekke symptomer kan da utvikle seg. Typiske plager er trøtthet, slapphet, fryser lett, treg mage, tørr hud, tørt hår, økt søvnbehov. Hypotyreose behandles med tilførsel av tyroksin i tablettform - se eget dokument om dette.

Hva er subklinisk hypotyreose?

Subklinisk betyr at det ikke gir symptomer, og heller ikke er mulig å oppdage ved vanlig legeundersøkelse. Tilstanden påvises ved at TSH er lett forhøyet. Hypofysen oppfatter stoffskiftet som for lavt, selv om hormonverdiene måles innenfor normalområdet.

Subklinisk hypotyreose kan forekomme som en forbigående tilstand etter annen sykdom og periode med dårlig ernæring. Kan også ses etter forbigående betennelse i tyreoidea (subakutt tyreoiditt). 

Ved lavt jodinntak ses subklinisk hypotyreose, men her vil personen også kunne ha symptomer på lavt stoffskifte. 

Hyppigste årsak til subklinisk hypotyreose er begynnende autoimmun tyreoiditt, som bekreftes ved at anti-TPO måles forhøyet. Tilstanden kan også ses ved postpartum (etter fødsel) tyreoiditt. Disse kvinnende har også høy anti-TPO.

Personer som bruker helsekostpreparater med høyt jodinnhold (sjøtang – kelp), vil kunne få subklinisk hypotyreose, som etter hvert kan normalisere seg når kosttilskuddet ikke lenger brukes.
Iblant finner man forbigående subklinisk hypotyreose om det tas screeningprøver på friske personer uten plager.

Behandling

 

Det har vært diskutert hvorvidt tilstanden skal behandles. Behandlingsvalget må avhenge av årsaken. Hos noen vil en slik tilstand gå tilbake til det normale uten behandling.

Subklinisk hypotyreose kan være en forløper til, eller et tidlig stadium av for lavt stoffskifte (primær hypotyreose). Personen kan ha diffuse symptomer, som ikke nødvendigvis gir mistanke om lavt stoffskifte. Ubehandlet vil opptil 5% hvert år utvikle manifest hypotyreose

Noen pasientgrupper med subklinisk hypotyreose skal behandles. Dette gjelder gravide, og kvinner som er under behandling eller utredning for barnløshet. Lavt stoffskifte hos mor kan være skadelig for fosterutviklingen, og kan svekke fruktbarheten, spesielt om anti-TPO er positiv. Behandling med tyroksin bør startes før graviditeten, og stoffskiftet holdes normalt gjennom hele graviditeten.

Det anbefales å behandle personer som har en tydelig forhøyet risiko for å få koronar hjertesykdom (angina, hjerteinfarkt), da lavt stoffskifte øker nivået av de uheldige fettstoffene i blodet.

Subklinisk hypotyreose bør også behandles hos personer som har symptomer på lavt stoffskifte - som for eksempel slitenhet, tretthet, treg mage, depresjonstendens, spesielt om personen har autoimmun tyreoiditt, med forhøyet anti-TPO.

Det anbefales også behandling av subklinisk hypotyreose hos personer med forstørret skjoldkjertel (struma), og etter gjennomgått skjoldkjertelbetennelse.

Kvinner som får postpartum tyreoiditt (skjoldkjertelbetennelse etter fødsel) og subklinisk hypotyreose anbefales alltid behandling med tyroksin.

Kostholdet bør vurderes med tanke på jodinntak. Personer som ikke bruker melk eller melkeprodukter (ost), og heller ikke spiser saltvannsfisk, risikerer å ha jodmangel, som årsak til subklinisk hypotyreose. Hos disse anbefales kostomlegging, eller tilskudd i form av vitamintabletter som inneholder jod. Daglig jodbehov er ca. 150 µg hos voksne, ca. 250 µg hos gravide og ammende.

Hjelper det å behandle?

Opptil 5 % av personer med subklinisk hypotyreose vil hvert år utvikle for lavt stoffskifte. Hos personer med autoimmun tyreoiditt vil man kunne forebygge denne utviklingen ved å starte behandlingen før stoffskiftet blir for lavt. Mange av disse personene har diffuse symptomer som går over ved behandling. Hos personer som har fått struma, vil man også kunne se at kjertelens størrelse etter hvert normaliseres.

I noen situasjoner, med subklinisk hypotyreose og uspesifikke symptomer, kan både pasient og lege være usikre på nytten av behandling. I slike tilfeller kan man prøve behandling med tyroksin i ett års tid, og deretter gjøre en vurdering av situasjonen. Dersom pasienten føler tydelig framgang, fortsettes behandlingen. Dersom man ikke kan registrere noen sikker bedring, kan behandlingen avsluttes og stoffskiftet heller følges videre.

Argumentene mot å behandle er kostnader, og risikoen for at man unødvendig vil behandle noen mennesker. Hos eldre tyder forskning på at behandlingen med tyroksin kan være skadelig om dosen blir for høy. Dette gir økt fare for å utvikle hjerte-rytme forstyrrelser, hyppigst forkammerflimmer (atrieflimmer). Oppfølging og kontroller er nødvendig enten man velger å behandle, avslutter behandling eller avventer utviklingen.

Dersom man velger å ikke behandle, anbefales det å følge opp subklinisk hypotyreose med måling av stoffskifteprøver 1-2 ganger hvert år. Noen pasienter utvikler manifest hypotyreose og må ha behandling. Hos andre forsvinner tilstanden av seg selv, og hos noen forblir TSH forhøyet uten at stoffskiftet noen gang blir for lavt.

Vil du vite mer?

Kurs om stoffskiftesykdommer