Informasjon

Truende lavt stoffskifte

Truende lavt stoffskifte eller subklinisk hypotyreose er en omstridt tilstand. Per definisjon måles normale stoffskiftehormoner (tyroksin), forhøyet stoffskifte stimulerende hormon (TSH) og det foreligger ingen symptomer eller tegn på lavt stoffskifte.

Hva menes med truende lavt stoffskifte?

Skjoldkjertel
Skjoldkjertel

På fagspråket omtales dette som subklinisk hypotyreose. Subklinisk betyr at det ikke foreligger endringer i form av tydelige symptomer og tegn. Hypotyreose betyr lavt stoffskifte. Subklinisk hypotyreose dreier seg således om en beskjeden forstyrrelse i skjoldkjertelen i retning av lavere stoffskifte, men uten at det gir seg utslag i symptomer og tegn slik vi finner det ved hypotyreose.

I skjoldkjertelen (tyreoidea) produseres hormonet tyroksin som regulerer stoffskiftet i kroppen vår. Hormonet tyroksin finnes i kroppen bundet til proteiner, men en liten andel er såkalt fritt tyroksin, og det er den andelen som måles i blodprøver (fritt tyroksin eller FT4). Hvis produksjonen av tyroksin blir for høy, får vi hypertyreose hvor hele kroppen jobber på høygir. Hvis produksjonen av tyroksin blir for lav, oppstår hypotyreose og kroppen jobber på lavgir. Aktivitetsnivået i skjoldkjertelen styres av det overordnede hormonsenteret i hjernen (i hypothalamus og hypofysen). Dette senteret produserer tyreoideastimulerende hormon (TSH). Hvis produksjonen av tyroksin går ned, vil utskillelsen av TSH øke, og dermed stimuleres skjoldkjertelen til å øke produksjonen av tyroksin. Motsatt, hvis produksjonen av tyroksin går opp, vil utskillelsen av TSH avta og dermed demper skjoldkjertelen produksjonen av tyroksin. Normale verdier for TSH er fra 0,5 til 3,6 mIE/L hos voksne.

Subklinisk hypotyreose (SH) er en tilstand som defineres gjennom målinger av litt forhøyede TSH-verdier (3,7-10 mIE/L), mens mengden fritt tyroksin er normal. Det skilles mellom mild subklinisk hypotyreose der TSH er 4,5-9 mIE/L, og uttalt subklinisk hypotyreose der TSH er høyere enn 10 mIE/L. Vanligvis er pasientene uten symptomer på lavt stoffskifte, men slike symptomer kan også forekomme.

Tilstanden er omstridt og omdiskutert. Det er ikke enighet om definisjon, tilstandens naturlige forløp, eller behov for behandling

Neste side