Informasjon

Dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformis er en sjelden hudsykdom som karakteriseres ved intens kløe og væskefylte blærer. Nærmere 90 prosent av de som har denne sykdommen, har de samme vevstyper som man også finner ved cøliaki.

Hva er dermatitis herpetiformis?

Dermatitis herpetiformis er en intenst kløende hudsykdom karakterisert ved forekomst av grupperinger av små røde prikker (papler) og væskefylte blærer av ulik størrelse på huden, til dels kan det dannes større blemmer (bullae). De fleste med denne tilstanden har samtidig en symptomfattig utgave av tarmsykdommen cøliaki, det vil si intoleranse for gluten i kosten. En uvanlig variant av sykdommen kjennetegnes ved at hudforandringene ikke skyldes glutenfølsomhet.

Dermatitis herpetiformis er en sjelden tilstand. Høyest forekomst er i Skandinavia. Vi mangler pålitelige norske tall. Studier i Sverige og Finland har vist en forekomst på henholdsvis 39 og 66 per 100.000 innbyggere. Studier i andre nord-europeiske land har vist lavere forekomsttall. Dermatitis herpetiformis er noe vanligere blant menn enn blant kvinner (motsatt cøliaki). Debutalder varierer sterkt, men sykdommen bryter oftest ut i 30-årsalderen. Antall nye tilfeller er synkende.

Tall fra ulike land kan tyde på at forekomsten er avtakende.

Neste side