Informasjon

Neglesopp

Neglesopp er en kronisk og hyppig forekommende tilstand som sjelden gir alvorlige symptomer. Forekomsten er økt ved høyere alder, hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy, og hos immunsvekkede pasienter.

Hva er neglesopp?

Neglesopp (onykomykose, tinea unguium) er soppinfeksjon under neglene. Det er først og fremst i tåneglene dette skjer, men i noen tilfeller kan også fingerneglene angripes.

Neglesopp forekommer hos cirka ti prosent. Forekomsten øker med økende alder, og den er høyere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tette fottøy og stadig er fuktige på føttene, hos personer med diabetes og hos immunsvekkede pasienter.

Årsak

Det er først og fremst negleplaten som angripes. Sopp bryter ned bestanddeler i neglen. Infeksjonen starter ofte ytterst eller på siden av neglen, og brer seg innover. Dette gir gulig misfarging. I starten er negleoverflaten glatt og jevn. Etter hvert blir neglens fremre del fortykket og løsner fra underlaget. Over tid kan hele neglen ødelegges. I noen tilfeller kan infeksjonen starte innerst på neglen, under neglebåndet, og bre seg utover. Ubehandlet over lang tid kommer det gjerne spredning til flere negler. I noen tilfeller er det samtidig soppinfeksjon i huden mellom tærne, rundt neglene eller i fotsålene. Neglesopp smitter ikke ved direkte kontakt med andre personer!

Diagnostikk

Neglesopp
Neglesopp

Diagnosen stilles oftest på grunn av det typiske utseendet, men den kan forveksles med andre neglelidelser. Negleforandringer utløst av psoriasis, eksem med neglerotbetennelse eller forstyrrelser i negleveksten, kan til forveksling likne soppinfeksjoner. Dersom det overveies å behandle neglesoppen, anbefales i de fleste tilfeller å ta prøve fra undersiden av neglen for å få konstatert ved mikroskopi eller dyrkning at det faktisk foreligger soppinfeksjon. Det finnes også muligheter for å påvise soppen ved moderne genteknologi (PCR), men dette er mer kostbart og ikke tilgjengelig over alt. Dersom du har brukt et soppmiddel, må det gå cirka fire uker før legen kan ta negleprøve for dyrkning av sopp.

Behandling

Som oftest er tåneglforandringer bare av kosmetisk karakter, og behandling er ikke nødvendig. Eventuell medikamentell behandling må være langvarig for å ha effekt, og det er høy risiko for tilbakefall etter avsluttet behandling. Fingernegler responderer bedre enn tånegler på medikamentell behandling. Medikamentell behandling gis enten som tabletter, eller som lakk som males på neglen.

En årsak til dårlig effekt av lokalbehandling er at legemidlene ikke trenger gjennom neglen i stor nok grad. Samtidig lys- eller laserbehandling kan føre til at medikamentene lettere trenger gjennom neglen. Såkalt fotodynamisk behandling er tilgjengelig via fotklinikker, men behandlingen er kostbar og det mangler fortsatt vitenskapelige bevis for hvor godt det virker.

Tablettbehandling

Tablettbehandling er mest effektivt. Som regel anbefales at det tas dyrkningsprøve for å påvise sopp før behandlingen startes. Behandlingen er langvarig og kostbar, og hos 20 til 30 prosent av pasientene fører den ikke til målet. Normalisering av neglen skjer først i månedene etter avsluttet behandling, slik at det endelige behandlingsresultatet ikke kan vurderes før det har gått ett år.

Tablettbehandling anbefales ved angrep på mer enn halv negl, flere enn to negler er angrepet, eller dersom 6-12 måneders behandling med lokale midler ikke har ført frem.

Det mest aktuelle midlet er terbinafin (Lamisil®) som tas som en tablett daglig i seks uker (fingernegler) eller tolv uker (tånegler). Ulike studier viser at slik behandling gir omtrent 70-80 prosent helbredelse av soppinfeksjoner ett til to år etter avsluttet behandling.

Lamisil gir lite bivirkninger, men det kan i sjeldne tilfeller gi leverbetennelse eller hudreaksjoner. En prosent av pasientene opplever smaksforstyrrelser, som går tilbake etter endt behandling.

Andre legemidler i tablettform er ikke like effektive som terbinafin.

Lokalbehandling

Er kun aktuelt dersom mindre enn 70 prosent av neglen er angrepet, og aller helst kun den ytre halvdelen. Det finnes to preparater som er aktuelle: ciklopiroks (Onytec®) og amorolfin (Loceryl®).

Studier tyder på at ciklopiroks sannsynligvis er noe mer effektivt enn amorolfin. Man mener dette skyldes at førstnevnte trenger lettere gjennom neglen. Ciklopiroks påføres neglen daglig i 48 uker - amorolfin to ganger i uken i 9-12 måneder. Resultatene av denne langvarige behandlingen er ikke svært gode. Studier har vist at maksimalt en av tre som behandles, kan forvente helbredelse. Best er resultatene dersom infeksjonen bare er tilstede i de ytre deler av neglen.

Det selges også andre produkter (Nailner repair og Scholl Professional neglesoppbehandling). Preparatene er ikke registrert som legemidler, og det mangler dokumentasjon for at preparatene har effekt1.

Andre behandlingsformer

Det er flere rapporter om at laserbehandling kan hjelpe. En samlestudie konkluderer at slik behandling er trygg og effektiv. Det anbefales imidlertid å slipe ned neglen til mindre enn 2 mm tykkelse før behandling. Effekten av behandlingen er også klart bedre dersom ikke hele neglen er angrepet. I dette materialet ble ca. 70 prosent helbredet for sin neglesopp. Noen opplevde bivirkninger i form av smerte og blødning. Flere studier behøves for å bekrefte langtidseffektene av laserbehandling.

Kirurgisk fjerning av soppinfisert negl anbefales ikke.

Prognose

Etter vellykket behandling av neglesopp er det risiko for tilbakefall og ny infeksjon. Etter behandling med Lamisil regner en at cirka fire av fem som får behandling, blir kvitt plagen, men etter tre år har cirka 20 prosent fått tilbakefall. 

Dersom man velger å ikke behandle, er det sannsynlig at plagene vedvarer lenge. Det foreligger ikke noen sikre tall på hvor mange som blir bra uten behandling, men erfaring tilsier at det er sjelden.

Vil du vite mer?

  • Neglesoppinfeksjon - for helsepersonell

Kilder

Referanser

  1. RELIS - spm. 2310 - RELIS database 2010. Dokumentasjon av Nalox mot neglesopp og neglepsoriasis.