Informasjon

Arbeidsgivers plikter knyttet til smitteverntiltak mot MRSA

Arbeidsgiver skal for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstakerne utsettes for biologiske faktorer.

Artikkelen baserer seg på MRSA-veilederen fra 2009. Den er ikke endret siden.

Beskyttelse av arbeidstakere

Arbeidsgiver er pliktig til å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet og å forebygge at de utsettes for farer som oppstår eller kan oppstå ved at de eksponeres for biologiske faktorer i arbeidsmiljøet. Med biologiske faktorer menes blant annet mikroorganismer som kan gi sykdom.

Arbeidsgiver skal for enhver aktivitet vurdere om det kan være fare for at arbeidstakerne utsettes for biologiske faktorer. Kan aktiviteten medføre fare for deres helse eller sikkerhet, skal eksponeringen kartlegges og det skal vurderes hvordan eksponeringen finner sted. Både smitterisiko og andre helsefarer skal vurderes. På dette grunnlag skal arbeidsgiver risikovurdere forholdene og vurdere om og i tilfelle hvilke verne- og sikkerhetstiltak som må iverksettes for å beskytte arbeidstakerne. MRSA-veilederen gir råd om hvilke tiltak som er nødvendige for å verne arbeidstakere mot MRSA. Riktig arbeidstøy og bruk av beskyttelsesutstyr er vesentlige tiltak for å hindre smitte av MRSA fra pasienter til personale. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr i de situasjoner der det er nødvendig.

Når mennesker isoleres fordi de er eller antas å være smittet med en mikroorganisme som kan være til fare for andre, og det kan være risiko for spredning i samfunnet, kan det være krav om at arbeidsgiver skal sette i verk de inneslutningstiltak som etter en risikovurdering anses som nødvendige. MRSA-veilederen gir anbefalinger om når isolering er nødvendig overfor pasienter som har eller kan ha MRSA, og hvordan isoleringen bør gjennomføres, dvs. hvilke inneslutningstiltak som normalt anses som nødvendige..

Arbeidstakerne er pliktige til å bruke påbudt verneutstyr og ellers medvirke aktivt i å gjennomføre de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstakerne har både rett og plikt til å avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten at det medfører fare for liv eller helse. I forhold til vern mot MRSA kan det bety at arbeidstaker skal avbryte arbeidsoppgaven, og bør varsle arbeidsgiver og eventuelt arbeidstilsynet, dersom arbeidet ikke er i tråd med anbefalinger i MRSA-veilederen, og dette medfører økt fare for smitte.

Neste side