Informasjon

Rettigheter og plikter for helsearbeidere med MRSA

Både ansatte, ekstravakter, studenter og hospitanter er omfattet av plikten til forhåndsundersøkelse for MRSA.

Artikkelen baserer seg på MRSA-veilederen fra 2009. Den er ikke endret siden.

Forhåndsundersøkelser

Helsearbeidere som skal arbeide i sykehus eller sykehjem har plikt til å gjennomgå forhåndsundersøkelse for MRSA når dette følger av forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier § 4 og rundskriv IS-11/2009

Både ansatte, ekstravakter, studenter og hospitanter er omfattet av plikten til forhåndsundersøkelse.

Det er institusjonens ledelse som har ansvar for å påse at forhåndsundersøkelse blir utført i samsvar med bestemmelsene i forskriften og rundskrivet.

Forhåndsundersøkelse er ikke pliktig for helsearbeidere som skal arbeide i helsetjenester utenfor sykehus og sykehjem.

Øvrige helsearbeidere  (helsearbeidere som ikke er omfattet av plikten til forhåndsundersøkelse) som antas å være smittet med MRSA, har plikt til å la seg undersøke av lege.

Arbeidsrestriksjoner

Personer som har gjennomgått forhåndsundersøkelse kan som hovedregel ikke tiltre før resultatet av undersøkelsen foreligger. Unntak kan under visse forutsetninger gjøres for personer som skal arbeide på sykehjem, og som kommer fra arbeid eller opphold på norskeide helseinstitusjoner utenfor Norden.

Personer som etter pliktig forhåndsundersøkelse finnes å være smitteførende skal ikke utføre pasientrettet arbeid i sykehus eller sykehjem. Det er institusjonens ledelse som har ansvar for å nedlegge arbeidsforbud. Forbudet mot arbeid skal oppheves så snart vedkommende ikke lenger er smitteførende med MRSA.

Det er vanlig praksis å sykmelde helsearbeidere i sykehus og sykehjem når de blir funnet MRSA-positive. Arbeidsgiver avgjør i samråd med institusjonens smittevernlege når personale kan begynne i arbeid etter gjennomført sanering. Dersom personen ikke har individuelle risikofaktorer for MRSA bærerskap, kan det være aktuelt å la vedkommende begynne i arbeid straks saneringen er gjennomført.

Selv om sanering ikke er vellykket, kan arbeidsrestriksjon oppheves dersom personen etter en individuell vurdering anses som så lite smitteførende at arbeidsforbud ikke er nødvendig av hensyn til smittevernet.

Klageadgang

Personer som er ilagt forbud mot å utføre arbeid kan klage vedtaket inn for fylkesmannen. Fylkesmannen kan i denne forbindelse bestemme at personer som er smitteførende likevel kan utføre arbeid i helsevesenet, dersom det er åpenbart at de i sitt arbeid ikke representerer noen fare for overføring av smitte til andre.

Lovgrunnlag for forhåndsundersøkelser og arbeidsrestriksjoner

  1. Helsearbeideres plikt til forhåndsundersøkelse fremgår av forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotikaresistente bakterier §4 og rundskriv IS-11/2009. Det fremgår av forskriften § 2 at bestemmelsene gjelder for personer som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i institusjoner som omfattes av lov om spesialisthelsetjenesten § 1-2, og sykehjem etter kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andreledd nr. 6. Forskriften gjelder ikke for helsearbeidere som ikke arbeider i en helseinstitusjon. I § 2 andre ledd er det presisert at forskriften ikke gjelder for kliniske legespesialisttjenester, kliniske psykologspesialisttjenester, medisinske laboratorier, røntgeninstitutt, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste og opptreningsinstitutter.
  2. Det fremgår av rundskriv IS-11/2009 hvilke typer helsearbeidere som omfattes av plikt til forhåndsundersøkelse.
  3. Institusjonens ledelse har ansvar for at bestemmelsene i forskriften overholdes, og at nødvendige undersøkelser gjennomføres. Dette fremgår av § 3 i forskrift om forhåndsundersøkelse. Pliktene etter forskriften skal inngå i institusjonens infeksjonskontrollprogram.
  4. Plikt til å la seg undersøke når man antar seg smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom fremgår av smittevernloven § 5-1 første ledd.
  5. Forbud mot å tiltre i arbeid før resultatet av forhåndsundersøkelsen foreligger fremgår av § 7 første ledd i forskrift om forhåndsundersøkelse. Unntak fra forbudet mot å tiltre før resultatet foreligger framgår av rundskriv IS-11/2009.
  6. Forbud mot arbeid som kan medføre smittefare fremgår av § 7 andre ledd i forskrift om forhåndsundersøkelse.
  7. Retningslinjer for når arbeidstaker kan begynne i arbeid etter gjennomført sanering, og unntak fra bestemmelsen om arbeidsforbud, er gitt i rundskriv IS-11/2009.
  8. Mulighet for å klage på vedtak om arbeidsforbud fremgår av § 8 i forskrift om forhåndsundersøkelse.

Kilder

  • MRSA-veilederen. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet. Juni 2009.