Informasjon

Cytomegalovirus

Cytomegalovirus (CMV) tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt blant mennesker og dyr. Cirka 60 prosent av befolkningen er smittet med CMV ved 40 års alder.

CMV spres kun gjennom kontakt med en infisert persons kroppsvæsker (som spytt, blod, urin, sæd, skjedevæske, brystmelk). Viruset kan også overføres seksuelt.

Hva er cytomegalovirus?

Cytomegalovirus (CMV) er et virus som infiserer celler og gjør at de blir forstørret. CMV tilhører herpesvirus-familien og er svært utbredt blant mennesker og dyr. Cirka 60 prosent av befolkningen er smittet med CMV ved 40 års alder.

Man infiseres gjerne omkring to-årsalderen eller i løpet av tenårene. Viruset ligger latent i kroppen og kan reaktiveres under spesielle forhold f.eks. ved graviditet, immunsvikt eller kreftsykdommer. De fleste infeksjonene forløper uten symptomer. CMV gir vanligvis ingen langvarige problemer, men CMV kan gi sykdommer hos en nyfødt, dersom moren blir smittet under svangerskapet.

Cytomegalovirusinfeksjon er den vanligst forekommende medfødte infeksjonen og kan påvises hos omkring 0,5% av alle nyfødte.

Smitte

CMV spres kun gjennom kontakt med en infisert persons kroppsvæsker (som spytt, blod, urin, sæd, skjedevæske, brystmelk). Viruset kan også overføres seksuelt. Det smitter ved fødsel og gjennom amming første årene, senere gjennom dråpesmitte eller slimhinnekontakt fra omgivelsene, blodoverføringer og gjennom seksuell kontakt. Fosteret kan smittes gjennom morkaken fra mødre som har førstegangs infeksjon eller reaktivert infeksjon.

Virusutskillere finnes hyppig i en normalbefolkning, spesielt hos barn. Man regner med at ca. 1/3 av barn i barnehager utskiller CMV i spytt og urin uten at de har symptomer. Viruset kan skilles ut i urin og spytt i flere måneder. Grundig håndvask med såpe og vann kan hjelpe til å hindre spredning av CMV.

Tiden det tar fra du smittes til du eventuelt blir syk, inkubasjonstiden, er anslagsvis 4 til 8 uker. Ved smitte under graviditet er den 3-12 uker etter fødsel.

Symptomer

Vanligvis er det ingen symptomer, spesielt hos barn. Noen få vil ha symptomer som er lik dem ved mononukleose (kyssesyke) - sår hals, feber, hodepine, slapphet. Personer som har et svekket immunsystem på grunn av HIV-infeksjon, eller fordi de har fått transplantert et organ, kan ha alvorlige symptomer. Infeksjonen varer 1-5 uker.

CMV er årsak til ca. 5% av alle tilfeller av mononukleose. Primærinfeksjon under svangerskap kan medføre varige skader hos fosteret i form av skader i nervesystemet, som hørselssvekkelse eller mental retardasjon. Faren for hørselssvekkelse er størst dersom mor blir syk i første trimester1. Ved reaktivering er risikoen for skade hos fosteret langt mindre.

Påvisning

Fordi viruset vanligvis ikke fører til symptomer, vil en heller ikke vite om en er smittet. Har du symptomer, kan det være at legen din tester deg på CMV. Det måles da om det er økt forekomst av antistoffer mot CMV i blodet. Personer som er smittet med hiv, bør kanskje få kontrollert at viruset ikke har infisert øynene, særlig dersom de har synsforstyrrelser.

Det anbefales ikke rutinemessig testing for CMV-virus av gravide. Ved symptomer på akutt infeksjon hos mor, eller ultralydfunn hos foster som kan tale for intrauterin infeksjon, bør det testes på CMV.

Behandling

Anti-virus midler kan hemme formeringen av virus og kan ha effekt spesielt hos immunsvekkede. Behandling av gravide er foreløpig på eksperimentstadiet.

Ingen spesielle tiltak er nødvendig ved enkelttilfeller eller utbrudd. Det er ikke grunnlag for ekstra tiltak rundt en kjent CMV-utskiller. Dette gjelder også dersom det er gravide i nærmiljøet. Men gravide som ikke har antistoffer mot CMV (seronegative), bør unngå pass av barn under ett år med symptomgivende medfødt CMV-infeksjon. God håndhygiene er viktig for personer, f.eks. sykepleiere, som ferdes i miljøer med mange CMV-utskillere.

Det finnes ingen vaksine mot CMV. Fordi CMV er et virus, virker heller ikke antibiotika. Hvis ditt immunsystem er normalt, klarer kroppen din selv å ta kontroll over infeksjonen. Hvis du har et svekket immunsystem, kan det være aktuelt å bruke spesialmedisin.

Kilder

Referanser

  1. Foulon I, Naessens A, Foulon W, et al. Hearing loss in children with congenital cytomegalovirus infection in relation to the maternal trimester in which the maternal primary infection occured. Pediatrics 2008; 122: 1123-7. Pediatrics