Informasjon

Vann som sykdomskilde

Temaside om Korona

Typiske kilder til forurensning

Menneskeskapt forurensning forekommer rett som det er. Disse kan stamme fra utedo eller avløpsanlegg fra hus. Endringer i området nær en drikkevannskilde kan påvirke egenskapene til vannet.

Lagring av olje eller kjemikalier kan gi tilsig av skadelige komponenter, det samme gjelder tilsig fra industri, deponier og søppel.

Jordbruk, skogsbruk og beitemark er andre forhold som kan forurense drikkekilder. Særlig tilsig av vann etter gjødsling eller fra avføring fra beitedyr kan gi oppblomstring av sykdomsfremkallende bakterier i drikkevann.

Ville fugler eller dyr kan også forurense drikkevann. Døde dyr eller ekskrementer fra dyr kan spre smitte med sykdomsfremkallende tarmbakterier som E.coli. Infeksjoner som harepest og lignende kan også smitte gjennom drikkevann. Vann som når en brønn etter å ha blitt filtrert gjennom jord og stein, har liten risiko for å overføre slike smittestoffer.

Skal man etablere en drikkevannskilde, må man vurdere disse forurensningskildene. En generell anbefaling fra Mattilsynet går på at det bør være minst 100 meter mellom aktiviteter som kan være kilder til smitte, eller andre skadelige komponenter, og en brønn.

Forrige side Neste side