Informasjon

Hiv, lover og rettigheter

Som hivpositiv i Norge har du rett på trygd, sosial- og helsehjelp. Men du har også plikter.

Hopp til innhold

Basert på informasjon fra Folkehelseinstituttet1

Som hivpositiv i Norge har du rett på trygd, sosial- og helsehjelp. Men du har også plikter.

En som har hivinfeksjon har en kronisk, sammensatt lidelse. Hivpositive har rett til syketrygd, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, rehabilitering og sosialhjelp som ved andre kroniske sykdommer. Det er hovedsaklig tre lover som er aktuelle for hivpositive og pårørende. Disse er pasientrettighetsloven, folketrygdloven og smittevernloven.

Pasientrettighetsloven

Pasientrettighetsloven sørger for at alle som bor eller oppholder seg i Norge, får helsehjelp og lik tilgang på helsetjenester av god kvalitet. Som hivpositiv er du definert som pasient i lovens forstand, og du har rett på nødvendig helsehjelp. Fritt sykehusvalg inngår også i pasientrettighetsloven. Er ventetiden kortere på et annet offentlig sykehus eller hivbehandlingen bedre, står du fritt til å velge det tilbudet du ønsker.