Informasjon

Risikogrupper for hiv-infeksjon

Enkelte har større risiko for å bli smittet med hiv enn andre. Her kan du lese mer om risikogruppene.

Hopp til innhold

Basert på en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening (oppdaterte tall per 2012)1

Siden hivepidemien startet i Norge, trolig i slutten av 1970-årene, er det diagnostisert noe over 5.000 personer med hivinfeksjon her i landet. Dette er lavere enn man fryktet i 1980-årene. Spredningen mellom homoseksuelle menn er økende, med en foreløbig topp i 2011. Spredningen blant sprøytemisbrukere er stabilt lav. Totalt har det de siste 5 årene vært ganske stabile tall med ca. 220-300 nye tilfeller hvert år i Norge. I det forebyggende arbeidet er det viktig å være oppmerksom på risikogruppene.

Homoseksuelle

Nesten en tredel av alle hivsmittede i Norge er menn som er smittet ved sex med andre menn. I forhold til heteroseksuelle menn på samme alder har de homoseksuelle mennene minst 50 ganger så stor forekomst av hivinfeksjon.

Frem til og med 2002 ble 20-30 personer i denne gruppen smittet hvert år. I 2003 ble minst 60 personer smittet, og senere har tallene vært høye. I 2012 var det 76 nye tilfeller av hiv-smitte blant menn som har sex med menn. Det er indikasjoner på at mye av smitten skjer i enkelte miljøer og møtesteder i Oslo der menn praktiserer mye tilfeldig og til dels anonym sex. Økende risikoatferd og smitte blant homoseksuelle menn ses også ellers i Europa.

Vi ser også flere eksempler på at hivpositive oppsøker helsetjenesten med nylig ervervede andre seksuelt overførbare infeksjoner, som gonoré og syfilis. Det er derfor klart at epidemien drives fremover både av hivpositive som kjenner sin status, og av hivsmittede som ennå ikke er testet.

Sprøytemisbrukere

I denne gruppen har det gjennom hele det siste tiåret vært påfallende lav forekomst av hivinfeksjon. Det er færre enn ti smittede hvert år. Samtidig spres andre blodbårne virus, som hepatitt B- og C-virusene, fortsatt meget raskt i gruppen. Dette tyder på at misbrukerne har funnet fornuftige måter å unngå hiv på. Vi tror at hyppig testing sammen med åpenhet om hivstatus mellom misbrukerne er viktig. Dermed unngår de hivpositive å dele sprøyter med andre. Samtidig er det klart at sprøytedeling unngås så sant det finnes rene sprøyter tilgjengelig.

Trolig forsvant mange hivpositive fra sprøytemisbruket i løpet av 1990-årene. Noen døde av overdose, mens andre ble rehabilitert. Dermed forsvant mange potensielle smittekilder.

Heteroseksuelt smittede

Forekomsten har vært stabil siste tiår, med om lag 20-50 personer smittet hvert år. I 2012 ble det påvist heteroseksuell smitte hos 46 personer som er bosatt i Norge. Det er ingen tegn på noen heteroseksuell epidemi, og det er lite hivinfeksjon blant ungdom. Dette mener forskerne hovedsakelig skyldes at hiv er et lite smittsomt virus ved heteroseksuelle samleier.

Det er stor forskjell på menns og kvinners smittemønster. Mennene er i snitt over ti år eldre, mange er godt opp i 50- og 60-årene. De smittes i stor grad av tilfeldige seksualpartnere i Afrika og Asia. Kvinnene, derimot, smittes hovedsakelig i Norge, og ofte av en fast partner. Dermed ser det ut til at kvinner flest velger en mye tryggere seksualatferd enn menn1.

Blant heteroseksuelle er det i gjennomsnitt noe større forsinkelse før hiv blir diagnostisert. Det kan skyldes at heteroseksuelle har noe lavere bevissthet om smittefaren og egen risiko.

Heteroseksuelt smittede fra andre deler av verden

Denne gruppen utgjør ca. 30-50% av dem som får påvist hivinfeksjon i Norge. Det årlige antallet i gruppen avhenger særlig av hvor mange asylsøkere og familiegjenforente som kommer til landet, og hvilke land de kommer fra. Tallene varierer derfor en del fra år til år.

Gruppen består særlig av afrikanere. Men det er også innslag av smitte hos innvandrere fra asiatiske land.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Aavitsland P, Nilsen Ø. Hivinfeksjon i Norge før 2006. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 3125-30. PubMed