Informasjon

Atypiske mykobakterier

Atypiske mykobakterier er en gruppe bakterier som er beslektet med tuberkulosebakterien. De er imidlertid sjelden årsak til sykdom blant ellers friske mennesker, derimot kan immunsvekkede få infeksjon.

Hva er atypiske mykobakterier?

Atypiske mykobakterier er en gruppe bakterier som er beslektet med den bakterien som er årsaken til tuberkulose, Mycobacterium tuberculosis, som med andre ord er den "typiske" mykobakterien. Foretrykket betegnelse er nå non-tuberculosis-mycobacterier eller NTM. Bakteriene kalles i internasjonal litteratur også MOTT - som betyr Mycobacterium Other Than Tubercle bacilli.

Bakteriene ligner tuberkulosebakterien i utseende i mikroskop, og de oppfører seg også svært likt. Men de atypiske bakteriene er fredeligere, de kan være tilstede på kroppen uten å gi sykdom. Dersom de fører til sykdom, er denne som regel langt mildere enn tuberkulose-sykdommen. Atypiske mykobakterier kan imidlertid være en viktig årsak til sykdom hos personer med svekket immunforsvar, og er en hyppig sykdom blant pasienter med hiv-aids. Bakteriene kan også føre til sykdom hos ellers friske barn fordi barns immunsysten er mer umodent enn det voksne.

Forekomst

Tidligere var helsepersonell pliktige til å melde infeksjoner med atypiske mykobakterier til Statens folkehelseinstitutt, men det kravet er nå falt bort. Tidligere ble det meldt ca. 100 sykdomstilfeller årlig. Cirka 1 av 3 er barn i alderen 0-18 år. Siden bakteriene bare unntaksvis fører til sykdom, ser en vanligvis bare enkelt-tilfeller, og sjelden utbrudd blant flere personer. Smitten overføres vanligvis med vann eller vanndamp - for eksempel fra vannbasseng, og smitter som regel ikke mellom mennesker.

Symptomer

Bakteriene fører bare unntaksvis til sykdom, og de medfører som nevnt først og fremst sykdom hos personer som av forskjellige årsaker har svekket immunapparat. Hos små barn er den vanligste sykdommen en betennelse i en lymfekjertel på halsen, mens barnet ellers kan være upåvirket og friskt. Diagnosen blir ikke stilt med sikkerhet før kjertelen blir fjernet kirurgisk og undersøkt med tanke på bakterier. Mykobakteriene kan også føre til infeksjoner i lungene hos både barn og voksne, og spesielt utsatt er personer med annen kronisk lungesykdom som for eksempel cystisk fibrose. Hos pasienter med hiv-aids kan sykdommen medføre infeksjoner i alle deler av kroppen.

Dersom de atypiske bakteriene fører til sykdom i lungene, kan dette være umulig å skille fra ekte tuberkulose både ved legeundersøkelse og ved røntgen av lungene. Diagnosen stilles først når en har fått undersøkt oppspytt eller vevsprøver - enten ved mikroskopi eller dyrkning. Både tuberkulose- og atypiske mykobakterier vokser svært langsomt. Det er derfor normalt at det kan ta mange uker før endelig svar er klart.

Behandling

Dersom en påviser atypiske mykobakterier hos personer som er uten sykdomsplager i øyeblikket, er det vanlig å avvente forløpet uten behandling, de aller fleste vil bli bra av seg selv. Dersom bakteriene fører til sykdom, er behandling nødvendig. Sykdom i en lymfekjertel på halsen fjernes kirurgisk, og behøver vanligvis ingen medisiner. Lungeinfeksjoner, og mer utbredte infeksjoner hos pasienter med svekket immunapparat, krever langvarig behandling med antibiotika (tuberkulostatika), samme typer medisiner som benyttes ved behandling for tuberkulose.

BCG-vaksinen som brukes forebyggende mot tuberkulose, synes å ha liten forebyggende effekt mot atypiske mykobakterier. Som ledd i forebyggingen er det viktig at bassengbad er tilstrekkelig klorinert.

Det forligger ved diagnosetidspunktet ingen smittefare til andre barn, og barnet kan fortsette å gå i barnehagen dersom han/hun er feberfri og i god allmenntilstand.

Prognose

Utsiktene til helbredelse er svært gode og nærmest 100%. Men antibiotikakuren er slitsom og må ofte fortsette så lenge som et helt år etter at prøvene er blitt rene for bakterier.