Informasjon

Behandling av tuberkulose

Behandling av tuberkulose er krevende. Den er langvarig (6 mnd) og krever samtidig bruk av flere medikamenter. Det er et økende problem med multiresistente tuberkelbaciller.

Historisk bakgrunn

Helt opptil midten av 1900-tallet ble tuberkulose rutinemessig behandlet i sanatorier, ofte i årevis. Klar, kald luft, rikelig med mat og mye hvile trodde man kunne stanse sykdommen og forfallet som var så typisk for sykdommen (tæring).

I dag finnes effektive antibiotika mot tuberkulose. Men behandlingen er fortsatt langvarig. Normalt tar du antibiotika i 6 måneder eller mer for helt å kunne fjerne bakteriene. Hvilke medisiner og varighet av behandlingen avhenger av din alder, generelle helsetilstand, resultatet av resistens-testene, og om du har aktiv tuberkulose eller bare er bærer av bakterien (latent tuberkulose). 

Behandling av latent tuberkulose

Hvis prøvene viser at du har bakterien i kroppen, men ikke aktiv sykdom, kan man ofte  observere tilstanden uten behandling. Det er imidlertid i noen tilfeller aktuelt å behandle latent tuberkulose med medikamenter. Dette gjelder yngre pasienter (under 15 år), nyankomne (siste 2 år) fra land med særlig høy forekomst, personer som helt nylig er smittet, ved påviste tuberkuloseforandringer på røntgen av lungene, og pasienter med svekket immunitet (eks. hiv-aids) eller som bruker immundempende medisiner. Den viktigste grunnen for å behandle latent tuberkulose er å forebygge sykdom og død hos den enkelte.

Latent tuberkulose smitter ikke mellom mennesker. I 2017 ble 564 pasienter satt på forebyggende behandling i Norge.

Behandling av aktiv tuberkulose

Piller2

Hvis du har fått påvist aktiv tuberkulose, anbefales behandling. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler oppstart med fire medisiner - isoniazid, rifampicin, etambutol og pyrazinamid. Det kan være gode grunner til at du får en annen sammensetning av kuren, f.eks. ved påvisning av resistens mot noen av medikamentene. Uansett må du ta flere medikamenter samtidig. Det finnes idag tabletter som inneholder flere (alle) preparater i en og samme tablett - noe som gjør medisineringen enklere. 

Opplegget er at du de første 2-3 månedene behandles intenst for å ta knekken på bakteriene, og at du så går over på en mindre intens vedlikeholdsbehandling. Som regel vil du være innlagt på sykehuset de første ukene av behandlingen, eller inntil testene viser at du ikke lenger er smittefarlig.

Tuberkelbakteriene vokser langsomt, dette er en av grunnene til at behandlingen er langvarig - vanligvis 6 måneder. Etter noen få uker er du ikke lenger smittefarlig, og du begynner å føle deg bedre. Men det er helt avgjørende at du fullfører kuren og tar medisinene nøyaktig som foreskrevet. Stopper du behandlingen for tidlig, eller hopper over doser, kan det medføre at det utvikler seg bakterie-stammer som er motstandsdyktige mot medisinen du bruker. Slike bakterier kan det bli meget vanskelig å bli kvitt.

For å hjelpe pasienter til å følge behandlingsregimet, er det utviklet et system med direkte observert terapi (DOT). Det vil si at en helsearbeider (eller en annen person) direkte observerer at medisinen tas som foreskrevet.

Bivirkninger

Vanligvis er det lite bivirkninger av medikamenter mot tuberkulose. Men bivirkninger, også alvorlige bivirkninger, forekommer. Flere anti-tuberkulose-medikamenter kan være giftige for leveren din. Rifampicin kan gi influensaliknende symptomer som feber, frysninger, muskelsmerter, kvalme og brekninger. Etambutol kan gi synsforstyrrelser, men forandringene går tilbake hvis behandlingen stopper tidlig. Etambutol brukes ikke hos barn.

Ta kontakt med lege hvis du merker noe av følgende:

  • Kvalme eller brekninger
  • Tap av matlyst
  • Gulfarge av hud/øyne (gulsott)
  • Feber som varer i 3 eller flere dager uten noen åpenbar grunn
  • Ømhet eller sårhet i magen
  • Nedsatt syn eller fargeblindhet
  • Blod i urinen

Behandling av multiresistent tuberkulose

Multiresistente tuberkelbakterier (MDR - multi drug resistant) er bakterier som ikke lar seg behandle med de vanlige anti-tuberkulose-medikamentene. Årsaker kan være at kurer ikke er blitt fullført eller at doser er glemt, eller det kan skyldes feil behandlingsopplegg. Det gir bakteriene tid til å utvikle mutasjoner som kan motstå behandling med de vanlige tuberkulose-medisinene. Fordi multiresistente tuberkelbakterier sprer seg raskt, kan de til slutt gjøre all tuberkulose umulig å helbrede. Enkelte eksperter mener at halvveis behandling er verre enn ingen behandling. 

I Norge er det svært lav forekomst av resistente tuberkelbasiller, men ute i verden er det et betydelig og voksende problem. 

Multiresistente tuberkelbakterier kan i de fleste tilfellene behandles. Men det kreves svært langvarig og kostbar behandling. 

Det har også vokst fram bakteriestammer som kan motstå de fleste typer antibiotika. Disse blir omtalt som XDR (extensively drug resistant) og TDR (totaly drug resistant). Mot TDR-bakterier finnes det ingen virksomme antibiotika. 

Behandling av tuberkulose hos pasienter med hiv/aids

Behandling av pasienter med både tuberkulose og hiv er en utfordring. Hiv-infeksjon fører til svekkelse av immunsystemet, og medfører økt risiko for å bli smittet, og for å få alvorlig forløp av infeksjonen. Hiv-positive har også økt risiko for at latent ("sovende") tubekulose utvikles til aktiv sykdom. I tillegg kan aids- og tuberkulose-medikamentene motvirke hverandre. Behandlingen er komplisert og styres av leger med erfaring og spesialkompetanse på dette området. 

Vil du vite mer?

Informasjon fra Folkehelseinstituttet

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!