Nyhetsartikkel

Kurs - smittevern mot covid-19

Norsk Helseinformatikk og NEL redaksjonen har laget e-læringskurs om covid-19, informasjon om sykdommen, smittemåter og smitteverntiltak i barnehager, skole 1.-7. trinn og for befolkningen generelt. Det viktigste tiltaket for å forhindre smitte i barnehager, skole og samfunnet forøvrig, er at de som er syke holder seg hjemme.

Temaside om Korona

Norsk Helseinformatikk og redaksjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok har laget tre nye e-læringskurs om covid-19 og smittevern, ett rettet mot barnehageansatte og barnehageforeldre, ett for ansatte og foreldre i skoler 1. til 7. trinn og ett for befolkningen generelt.

Her finner du kursene:

Kurset for befolkningen generelt er basert på Folkehelseinstituttets veileder  om koronavirus - fakta råd og tiltak1. Kurset for barnehagansatte og ansatte på skoler 1. til 7. trinn er basert på rådene i veilederne om covid-19-epidemien og smittevern i barnehager og skolens klassetrinn 1-7 laget av Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet2-3

Kursene er rettet mot deg som jobber i barnehage eller barneskole, foreldre som har barn i barnehage og på barneskolen og befolkningen generelt. Formålet er at du skal bli bedre kjent med tiltakene som er innført og forstå disse gjennom kunnskap om nytt koronavirus, covid-19, smittemåte, smittevern, symptomer ved andre sykdommer som forkjølelse, influensa og pollenallergi.

Tiltak i befolkningen

Helsemyndighetene anbefaler en rekke tiltak for å begrense og bremse smitte slik at ikke for mange blir syke samtidig og for å beskytte de sårbare gruppene. God hygiene skal redusere smitte ved hoste og via hender og gjenstander. Redusert kontakt i befolkningen skal redusere smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Å oppdage smittede tidlig og isolere de som er smittet skal hindre at de fører smitten videre. Å finne og følge opp personer som er utsatt for smitte skal føre til at smitte hos disse personene kan oppdages tidlig og før de smitter andre. Karantene for personer som har vært utsatt for smitte -nærkontakter, er en del av dette tiltaket.

Barn og covid-19

Få barn har fått påvist covid-19, og barn og ungdom ser ut til å få et mildt sykdomsforløp. Når det gjelder barn med kroniske sykdommer, er det ingenting som tyder på at de har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn. Ut fra et føre-var-prinsipp, er det allikevel enkelte grupper som kan være mer sårbare og Norsk barnelegeforening har laget anbefalinger for vurdering av barn med kronisk, alvorlig sykdom i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler4. Her understreker de at de fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage eller skole. Dette er noe av bakgrunnen for at myndighetene nå har vedtatt og anser det som trygt å gradvis gjenåpne barnehager og skoler.

Tiltak i barnehager og skoler

Det viktigste tiltaket for å forhindre smitte i barnehager, skoler og i samfunnet forøvrig, er at de som er syke holder seg hjemme. Grunnpilarene for å bremse smittespredningen er

  • Syke personer – både barn og ansatte, skal ikke være i barnehagen
  • God hygiene
  • Redusere hyppigheten av kontakt mellom personer

For barnehagene og skolene lanseres et nytt begrep -kohorter. Med dette menes mindre grupper av barn og faste ansatte. Barn har behov for nærhet og omsorg og det er vanskelig å regulere avstanden mellom de minste barna og mellom barn og voksne. Inndelingen i kohorter skal derfor bidra til å redusere antall nærkontakter til hvert barn og ansatt. Innad i de små gruppene kan barn og voksne omgås på vanlig måte, og slik kan barnas behov for omsorg bli tatt vare på.

Her finner du veilederene:

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Nytt koronavirus (coronavirus) – fakta, råd og tiltak. Veileder. Oslo: FHI; Feb. 2020. Sist oppdatert 16.04.2020. Siden besøkt 16.04.2020 www.fhi.no
  2. Folkehelsesintituttet, Utdanningsdirektoratet. Covid-19-epidemien: Veileder om smittevern i barnehager. Helsedirektoratet. Oslo; 15.04.2020. IS-2905 www.udir.no
  3. Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet. Covid-19 epidemien: Veileder i smittevern for klassetrinn 1-7. Oslo: 20.04.2020. Siden besøkt 20.24.2020 www.udir.no
  4. Norsk barnelegeforening. Coronavirus. Vurdering av barn med kronisk sykdom og skoleåpning. 14.04.2020. Siden besøkt 16.04.2020 www.legeforeningen.no