Informasjon

Kvalme og oppkast etter operasjon

Kvalme og oppkast etter operasjon (postoperativt) er, ved siden av smerte, et av de hyppigste og mest plagsomme problemene hos pasienter etter kirurgiske inngrep.

Forekomsten varierer fra mellom 1 prosent til over 50 prosent i løpet av det første postoperative døgnet, avhengig av risikofaktorer og medikamenter du får. Selv om symptomene avtar av seg selv og forsvinner etter som tiden går, så kan postoperativ kvalme og oppkast medføre for lite væsketilførsel, elektrolyttforstyrrelser, slapphet og betydelig ubehag.

Kvalmesenter i hjernen

Kvalme og oppkast er i utgangspunktet normale (fysiologiske) reflekser som skal beskytte oss mot inntak av giftig føde. Dette skjer enten ved at mottakere (reseptorer) i mage-tarm-kanalen aktiveres direkte eller ved at giftige stoffer som tas opp i blodbanen, raskt aktiverer følsomme reseptorceller i hjernestammen. Signaler fra disse cellene kan gå til hjernen med opplevelse av kvalme eller til det nærliggende oppkastsenteret; noe som resulterer i brekning og oppkast. I samme område i hjernestammen finner man også endepunktet for hjernenervene som mottar stimuli fra hele magetarmkanalen.

Når summen av kvalmefremmende stimuli fra perifere nerver og blodet overstiger en viss terskel, så utløses symptomer. Nivået for denne terskelen varierer sterkt fra individ til individ. Behandling og forebygging tar særlig sikte på å begrense mengden innkomne stimuli.

Årsaker og risikofaktorer

Årsaker og risikofaktorer kan grovt deles inn i faktorer knyttet til pasienten selv, til det kirurgiske inngrepet og til anestesimetode og medikamentell behandling.

Pasientbetingede, disponerende faktorer er kvinne (får oftere kvalme enn menn), ikke-røyker, personer som lett blir bevegelsessyke eller som har opplevd kvalme og oppkast etter tidligere operasjon.

Kirurgiske inngrep med økt risiko er: magekirurgi; mellomørekirurgi; operasjon for skjeling; fjerning av mandler; kirurgi i ansikt, kjeve eller hals; langvarig operasjon; nedsetting av magesonde.

Anestesimiddel og medikamenter som øker risikoen for kvalme og oppkast, er anestesimiddel i gassform (inhalasjonsanestesi) og bruk av morfinmidler etter inngrepet.

Medikamentell behandling

Det finnes en rekke ulike medikamenter som kan brukes både til å forebygge og behandle oppstått kvalme og oppkast. De fleste av disse medikamentene virker ved å blokkere de ulike reseptorene i hjernen. Ingen kvalmestillende medikamenter har fullgod effekt på alle pasienter, det beste man kan håpe på, er effekt hos 20-50 prosent fra ett medikament. I en del tilfeller vil kvalme og oppkast gå hurtig over av seg selv.

Ved manglende behandlingseffekt hjelper det vanligvis ikke å øke dosen av samme medikament, det eneste man da oppnår er økt risiko for bivirkninger. Derimot kan man øke behandlingseffekten betydelig ved å kombinere ulike medisiner. Ved å kombinere inntil 3-4 forskjellige medikamenter er det mulig å få god symptomlindring hos nesten alle pasienter.

Intravenøs dosering er mest effektivt både som behandling og forebygging. Mens forebygging godt kan gis som tabletter eller mikstur, ligger det i sakens natur at tablettbehandling av kvalme og oppkast ikke er så enkelt å få til. Stikkpiller kan i noen tilfeller være eneste aktuelle mulighet hos en pasient som brekker seg etter utskrivning.

Vil du vite mer?

  • Postoperativ kvalme og oppkast - for helsepersonell