Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Alternativer til morfin

Det finnes flere effektive medikamenter som har morfinlignende virkning. De viktigste er ketobemidon, fentanyl, metadon og petidin.

Ketobemidon kan på mange måter sammenlignes med morfin, men morfin er betydelig mer utprøvd i behandling av kreftsmerter. Selv om virkninger og bivirkninger ikke er så ulike, er likevel ketobemidon ofte et godt alternativ for pasienter som ikke tåler morfin. Stoffet fås både som hurtigvirkende tabletter og som depottabletter. Depot­ tablettene tas to, evt. tre ganger per døgn. Ved gjennombruddssmerter brukes hurtigvirkende ketobemidontabletter.

Fentanyl gis via et smertestillende plaster. Det settes på huden og byttes hver 72. time. I forhold til smertelindringen er det mye som tyder på at bivirkningene er mildere enn med morfin. Smerteplaster er en god og lettvint løsning for pasienter som ikke ønsker smertepumpe som alternativ til oral behandling. Ved gjennombruddssmerter kan man bruke hurtigvirkende fentanyl nesespray, morfin­ eller ketobemidon­ tabletter.

Metadonbehandling kan også være gunstig hos noen pasienter på grunn av mindre bivirkninger. Men metadon er vanskeligere å bruke særlig i starten av behandlingen. Det er dessuten store individuelle forskjeller i virkningen.

Petidin har plagsomme bivirkninger når det må gis i høye doser. Det er derfor lite aktuelt i vedlikeholdsbehandling av kreftsmerter.

Forrige side Neste side