Informasjon

PSA-test hos friske menn

PSA-testen bør ifølge ekspertene ikke tas på friske menn, ettersom en tredjedel av friske menn har kreftceller i prostata. For mange vil derfor diagnosen aldri få noen betydning.

Informasjonen er laget i samarbeid med Statens helsetilsyn, Norsk Pasientforening - Norsk Urologisk Cancergruppe, Kreftforeningen og Senter for medisinsk metodevurdering.

Anbefaling

PSA-testen bør ikke tas på friske menn. Dersom testen likevel tas, skal legen gi informasjon om mulige konsekvenser. Testen tas ved familiær hyppig forekomst av prostata-, bryst- og eggstokkreft.

Tumorbiologi

Obduksjonsresultater viser at en tredjedel av menn over 70 år har kreftceller i prostata. Utviklingen til symptomatisk prostatakreft skjer over mange år. En diagnose vil derfor for mange aldri få betydning. Dette gjelder i særlig grad hvis mannen er 65-70 år gammel eller eldre ved diagnosetidspunktet.

Screening/tidlig diagnostikk

Screening/tidlig diagnostikk tar sikte på å oppdage kreft som truer pasientens liv og som kan behandles. Men dette gjelder i liten grad for prostatakreft. Ingen studier har så langt dokumentert at PSA-screening gir redusert dødelighet av prostatakreft.

PSA-testen er upålitelig

PSA (prostata spesifikt antigen) gir indikasjon på sykdom i prostata, men er usikker som kreftmarkør. Testen har en sensitivitet på ca 70 prosent og en spesifisitet på ca 50 prosent. Det betyr at vi finner 70 prosent av de som er syke og overser 30 prosent. Samtidig vil halvparten av de som er friske, ved PSA-testen feilaktig bli vurdert som mulig syke.

Selv om PSA gir indikasjon på sykdom i prostata, er testen ingen god markør for prostatakreft. Dersom menn med PSA-nivå mellom 4 og 10 µg/l undersøkes med en vevsprøve av prostata, vil det vise seg at en tredjedel har prostatakreft. Avhengig av alder vil de fleste av dem som utredes ikke ha prostatakreft som påvirker livslengden.

Behandling

Det er ikke avklart om nåværende behandlingstilbud med fjerning av prostata eller høydose strålebehandling er livsforlengende. Behandlingene medfører hos mange pasienter betydelige bivirkninger som kan redusere mannens livskvalitet. De fleste blir impotente, og noen vil få urinlekkasje. Oppfølging uten behandling kan være et riktig alternativ for en symptomfri mann.

Informasjon til mannen

Før PSA-testen tas skal legen informere mannen om følgende:

  • Som regel er det ønskelig at kreft oppdages så tidlig som mulig. Det er ikke dokumentert at dette gjelder ved prostatakreft.
  • PSA-prøven kan påvise sykdom i prostatakjertelen, men testen er ingen spesifikk kreftprøve.
  • Hittil finnes det ikke studier som dokumenterer at behandling av prostatakreft er livsforlengende. 
  • Det er derimot dokumentert at behandlingen ofte medfører plagsomme bivirkninger.
  • Med dagens kunnskap kan derfor oppfølging uten behandling være et riktig tilbud for menn med prostatakreft uten symptomer.

I tråd med kunnskapsbasert medisin kan det derfor ikke anbefales å undersøke PSA hos friske menn.

Vil du vite mer?

Kilder

Anbefalingene i denne brosjyren er basert på vurderinger av all tilgjengelig dokumentasjon om PSA og screening for prostatakreft gjennomført av åtte ulike Health Technology Assessment-organisasjoner. En samlerapport av disse er utført i regi av International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA-Report 1999: Prostate Cancer Screening). Den norske tilpasningen er gjort av urologer og onkologer, som i samarbeid med Senter for medisinsk metodevurdering utarbeidet SMM-rapport nr. 3/1999: Screening for prostatakreft - dokumentasjonsgrunnlaget for den helsemessige effekten ved rutinemessig screening.